Autoettevõtete Liidul tuleb esitada seisukoht seoses raskeveokite liikluse osalise keelamisega Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel

Liiklusohutuslikel kaalutlustel on Maanteeamet teinud ettepaneku üle 12 m pikkuste sõidukite ja autorongide (väljaarvatud bussid) liikluse osaliseks keelamiseks Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel. Ettepaneku kohaselt keelataks suurte veokite liiklus lõigul Jüri liiklussõlm (põhimaantee km 11,8) kuni Kärevere ristmik (põhimaantee km 169,1) reedeti kella 13.00-st kuni 20.00-ni ja esmaspäeviti kella 05.00-st kuni kella 09.00-ni. Ettepanek on arutluses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Autoettevõtete Liit peab 7. juuliks esitama MKM-ile oma seisukoha seoses ettepanekuga. Seoses sellega kutsub AL üles kõiki autotranspordifirmasid avaldama oma seisukohti. AL ootab kõiki arvamusi kuni 3. juulini ning esitab nende põhjal oma lõpliku arvamuse.

Oma seisukohad palume saata Autoettevõtete Liidu üldaadressile: al@autoettevoteteliit.ee

AL tutvustab Riigikogu komisjonidele reisijateuuringu tulemusi

12.06.2006 esitleb Autoettevõtete Liit Riigikogu majanduskomisjonile ja rahanduskomisjonile hiljutist Stratumi uuringut reisijate käitumisest, hoiakutest ja ootustest seoses ühistranspordiga Tallinna ja Tartu vahel.

Uuringu tulemused kinnitavad, et buss jääb eelistatuimaks ühistranspordiliigiks isegi siis, kui rongiliiklusesse on tehtud suuremahulisi investeeringuid. Täna sõidab Tallinn-Tartu liinil bussiga pea 17000 inimest – rongireisijate arv on umbes 3000. Ka kõige julgemate prognooside järgi ei muudaks oma eelistust rohkem kui 34% tänastest reisijatest.

Autoettevõtete Liidu seisukoht on, et riik peaks võrdselt toetama nii raudtee- kui maanteetranspordi arendamist. Praeguseks väljatöötatud arengusuunad pööravad bussitranspordi arendamisele rööbastranspordiga võrreldes ülimalt vähe tähelepanu. AL rõhutab, et ühistransporti tuleb vaadelda süsteemsena. Jätkusuutliku arengu tagamiseks tuleks kujundada prioriteete, mis ühilduksid rohkem Eesti kontekstiga ning õigustaksid end ka pikemas perspektiivis.

samal teemal eelnevalt

Uuringutulemused soosivad bussitranspordi jõulisemat arendamist

AL edastas valdkonna eest vastutavatele tipp-poliitikuile hiljuti valminud uuringu tulemused, mis kinnitavad, et bussitransport jääb tulevikus Eesti olulisimaks ühistranspordiliigiks ka nendel suundadel, kus liigub rong.

Majandus- ja kommunikatsiooniministrile, rahandusministrile, Riigikogu majanduskomisjoni esimehele ning Riigikogu rahanduskomisjoni esimehele saadetud kiri sisaldab sõltumatult inseneribüroolt Stratum tellitud uuringut ja selle tulemusi. Uuring analüüsib bussi- ja rongireisijate ühistranspordi kasutamise harjumusi ning ootusi.

Uuringu tulemusena, mis küsitles 602 rongi- ja bussireisijat, järeldub, et suurema osa sõitjate esimeseks eelistuseks jääb buss ka pärast seda, kui rongiliikluses tehakse suuremahulisi ümberkorraldusi. Ilmselt toob rongide suurem liiklussagedus kaasa teatava reisijate ümberjagunemise, kuid ka kõige julgema prognoosi kohaselt säilitaks oma eelistusena bussi vähemalt 66% tänastest reisijatest.

AL leiab, et riik peaks võrdselt toetama nii raudtee- kui maanteetranspordi arendamist.
MKM-is valminud Transpordi arengukavas ja Ühistranspordi arenguprogrammis on aga bussitranspordi arendamisele rööbastranspordi kõrval pööratud ülimalt vähe tähelepanu. „Arvestades statistikaameti andmeid, oli 2005. aastal rongireisijate osatähtsus vaid 2,4% kõikidest siseriiklikel vedudel veetud reisijatest. Vaadeldes ühistranspordisektorit ühtse tervikuna, tundub rongiliikluse eelisarendamine selles kontekstis paratamatult ebaotstarbekana”, ütleb Autoettevõtete Liidu sõitjateveo spetsialist Ivo Volt.

Autoettevõtete Liit kutsub bussireisijaid üles nõudma sõidupiletit

Autoettevõtete Liit paneb kõikidele bussireisijatele südamele, et sõidu eest makstes tuleb kindlasti nõuda ka sõidupiletit. Bussijuht, kes piletit ei väljasta tegeleb tõenäoliselt petturlusega.

„Bussijuht, kes müüb pileteid, peab kindlasti väljastama kassaaparaadist korrektse pileti. Piletile kehtivad täpsed nõuded, mis on sätestatud kehtivas sõitjateveo eeskirjas,“ selgitab Autoettevõtete Liidu sõitjateveo spetsialist Ivo Volt. „Autoettevõtete Liidu hinnangul on piletite mitteväljastamine levinud petuskeemiks, mille tõttu jäävad Eesti bussiettevõtted igal aastal ilma miljonitest kroonidest.”

Olukorras, kus ettevõtete tegevuskulud on oluliselt tõusnud, kahjustab laekumata jäänud piletitulu oluliselt võimalusi mittekasumlike liinide käigushoidmiseks, bussijuhtide palgatõusuks või teenuse kvaliteedi arendamiseks. Ebaausal teel kogutud piletirahade tõttu jääb riigil saamata olulisel määral käibemaksu.

2006. aasta viie kuu jooksul bussiettevõtted taotlenud 21 kommertskaugliini sulgemist. Lisaks suleti aasta algul Harjumaal 4 liini. Liinide sulgemise põhjenduseks on majanduslik mittetasuvus, mida peamiselt põhjustab sõitjate vähesus ja sellest tingitud väike piletitulu, mis ei kata ära liini teenindamise kulusid.

?Aasta Autojuht 2006? eelregistreerimine on alanud

Autoettevõtete Liit kutsub kõiki veoki- ja bussijuhte osalema kutsemeisterlikkuse võistlusel „Aasta Autojuht 2006”. Eelregistreerimiseks palume saata võistleja nimi ja kontakt Autoettevõtete Liidu e-posti aadressile: al@autoettevoteteliit.ee või küsida lisainfot telefonil 641 2511.

Traditsiooniliselt augusti lõpus – septembri alguses toimuval üritusel selgitatakse kuue erineva katse põhjal välja kõige meisterlikum autojuht. Juba viiendat aastat järjest panevad võistlustel oma oskusi proovile Eesti parimad autojuhid.

Atraktiivsete auhindadega võistlusel on kuus katsumust. Võistlejatel tuleb omavahel rinda pista ökonoomsussõidus, tuleohutustestis, esmaabi testis, rehvitestis, rattavahetustestis ning vigursõidus.

Testide kohtunikud hindavad võistlejate poolt sooritatud katseid kümne punkti süsteemis. Üldine paremusjärjestus selgitatakse välja kogutud punktisumma alusel. Kõige rohkem punkte saanud võistleja on tiitlivõistluse võitja.

Tiitlivõitja saab diplomi ja rändkarika, mis jääb tema ettevõtte uhkuseks kuni järgmise aasta võitja väljaselgitamiseni. Parimatele võistlejatele lisaks auhinnad ja tänukirjad korraldajate poolt.

loe võistluse kohta täpsemalt

Eesti avab kaubaveoturu kabotaa?vedudele (täiendatud)

Eesti ei pikenda kabotaa?i keeldu ja on valmis avama autokaubaveo siseturu kõigi nende liikmesriikide vedajatele, kes avavad oma veoturu. Autokaubaveoturu avamine loob eeldused meie vedajatele äritegevuse laiendamiseks liikmesriikides.

Seni on riigisiseste vedude korraldamine Eesti Vabariigi territooriumil olnud välisriigi vedajatele keelatud, kui rahvusvahelistes kokkulepetes ei ole sätestatud teisiti (vt AVS, § 26). Eesti ühinemisleping Euroopa Liiduga on aga käsitletav rahvusvahelise kokkuleppena. Kabotaa?veo mõiste ja teostamise tingimused on sätestatud EL nõukogu määruses (EMÜ) nr 3118/93. Nimetatud määrusest tulenevalt peab kabotaa?vedu teostava sõidukiga olema kaasas EMÜ veoloa kinnitatud ärakiri.

Kabotaa?vedude teostamine toimub vastastikuse põhimõttel  – EL liikmesriik, kes avab oma turu teise EL liikmesriigi autovedajatele saab õiguse teostada kabotaa?vedusid liikmesriigis, kes on samuti oma turu kabotaa?vedude teostamiseks avanud.

Antud hetkeks on kabotaa?vedude turu avamise otsusest on teatanud Leedu ja Tšehhi Vabariik  (Taani kohta olev info vajab veel täpsustamist). Viimaste riikide vedajad võivad alates 1. maist 2006 osutada veose riigisisese autoveo teenuseid Eestis ning Eesti vedajad võivad osutada veose riigisisese autoveo teenuseid nimetatud liikmesriikides.

Oma otsusest pikendada üleminekuperioodi kabotaa?vedude osas veel kahe aasta võrra on teatanud Belgia, Holland, Luxemburg, Läti, Poola, Slovakkia, Soome, Ungari ja Ühendatud Kuningriik.

Ülejäänud EL liikmesriikide positsioonidest kabotaazvedude turu avamise/mitte avamise osas saab selgust lähiajal.

loe teema kohta lisaks MKM-i kodulehelt: http://www.mkm.ee/index.php?id=11452

samal teemal eelnevalt:
http://www.autoettevoteteliit.ee/index.php?id=35&keel=ee&uudis=28
http://www.autoettevoteteliit.ee/index.php?id=35&keel=ee&uudis=22

Pärnus kohtusid olulisemad liiklusjärelevalvega seotud osapooled

Autoettevõtete Liidu ja Julgestuspolitsei eestvedamisel toimunud nõupidamisel arutati olukorda seoses professionaalse autotranspordi liiklusjärelevalvega.

26.-27. aprillil Pärnus toimunud üritusel osalesid Eesti politsei, Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse, Tööinspektsiooni, Maksu- ja Tolliameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni, Autoettevõtete Liidu  ja erinevate transpordiettevõtete esindajad. Üheskoos kaardistati valdkonna tõsisemaid probleeme ning otsiti neile lahendusi. Nõupidamise raames toimus ka ühine politseioperatsioon Ikla piiripunktis, mis andis kõikidele asjaosalistele adekvaatse ülevaate maanteetranspordi hetkeolukorrast.

Autotranspordi järelevalvega seoses kerkisid esile mitmed olulised probleemid, mis puudutavad otseselt üldist liiklusohutust, ausat konkurentsi ettevõtluses, ausat majandustegevust jne. Nõupidamise käigus leiti, et olukorra parandamiseks on oluline tihendada koostööd erinevate ametkondade, organisatsioonide ja vedajate vahel.  Tõdeti, et ressursside parema ärakasutamise nimel tuleb panustada järelevalve ametnike koolitamisse ning tõhustada järelevalvet toetavate tegevustega. Palju oli juttu ka seadusandluse täiustamisest ning konkretiseerimisest lähtuvalt esilekerkinud probleemidest.
Osalejate arvates saab olulisemaks võtmeks toimiva liiklusjärelevalve huvides olla vaid toimiv koostöö ning infovahetus, seega väärtustati tugevalt ideed ühise andmebaasi loomiseks ja arendamiseks erinevate ametkondade vahel.

Nõupidamisel osalenud erinevad osapooled hindasid ürituse igati õnnestunuks ning avaldasid lootust, et sarnane nõupidamine hakkaks toimuma regulaarselt. Taas loodetakse kokku saada juba sügisel. Järgmisel korral üritatakse kaasata veel teisigi ametkondi ja organisatsioone.

AL korraldab liiklusjärelevalve alase nõupidamise

Arutamaks olukorda seoses professionaalse autotranspordi liiklusjärelevalvega, toimub Autoettevõtete Liidu ja Julgestuspolitsei eestvedamisel Pärnus 26.-27. aprillil nõupidamine, kus osalevad olulisemad valdkonnaga seotud huvigrupid.

Kahepäevasele üritusele on kutsutud, lisaks Eesti politseiprefektuuride liiklusjärelevalve eest vastutavatele politseiametnikele: Julgestuspolitsei, Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse, Tööinspektsiooni, Maksu- ja Tolliameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ja Autoettevõtete Liidu esindajad. Nõupidamiste teisest päevast võtavad osa ka transpordiettevõtete esindajad.

Nõupidamise eesmärgiks on kaardistada liiklusjärelevalve küsimustes esile kerkinud probleeme ning otsida neile toimivaid lahendusi. Nõupidamine on kantud soovist väärtustada erinevate sidusrühmade vahelist koostööd. Nõupidamise tulemusena sündinud ettepanekud edastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Toimiva liiklusjärelevalve aluseks on toimiv koostöö. Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori: „Maanteeliiklust ja selle järelevalvet tuleb vaadelda ühtse süsteemina. See peab
toimima arukalt ja efektiivselt.“

Autoettevõtete Liit arutab bussinduse põhiprobleeme Ida-Virumaal

Autoettevõtete Liit korraldab 5. aprillil Ida-Virumaal sõitjateveo ettevõtete nõupidamise. Jõhvis, Viru Maavalitsuse ruumes toimuval nõupidamisel osalevad maavalitsuse ja bussifirmade esindajad.

Nõupidamise käigus antakse asjaosalistele ülevaade Ida-Virumaa bussiliiklusest ning valdkonna vajalikest arengutest lähiaastatel. Nimetatud teemal esineb ettekandega Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Valentina Lunina.

Nõupidamise põhieesmärgiks on Ida-Virumaa bussinduse põhiprobleemide kaardistamine mõttetalgute korras ning lahendusettepanekute otsimine. Arutelu küsimusi suunab AL-i sõitjateveo spetsialist Ivo Volt.

Rootsi asjatundjad tutvuvad ühistranspordi korraldusega Tallinnas

Teisipäeval, 28. märtsil, võõrustab Autoettevõtete Liit Rootsi Ühistranspordi Assotsiatsiooni esindajaid. Rootsi Ühistranspordi Assotsiatsioon (Swedish Public Transport Association) viibib 27.-29. Märtsil Tallinnas, et tutvuda siinse ühistranspordi korraldusega.

Rootsi kuue-liikmeline delegatsioon kohtub kogemuste vahetamise eesmärgil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi -, Harjumaa Ühistranspordikeskuse – ja Autoettevõtete Liidu esindajatega. Külalisi huvitavad üsna mitmed siinse ühistranspordiga seonduvad teemad. Nii käsitletakse kokkusaamisel ühelt poolt ühistranspordi korralduse ja rahastamise ning selle populariseerimise, turunduse ja müügiga seonduvat, teisalt aga liiklusohutuse küsimusi ning seda, kas ja kuidas on tagatud liikumisvõimalused puudega inimesele. Autoettevõtete Liidu eestvedamisel külastatakse veel ka Viru Keskuse bussiterminali ning Tallinna Autobussikoondist.

Rootsi Ühistranspordi Assotsiatsioon koondab nii tellijaid kui vedajaid. Ühenduse liikmeteks on 21 lääni ja 7 kohaliku omavalitsuse ühistransporti korraldavat struktuuri. Assotsieerunud liikmeteks on 80 Rootsi reisijateveo ettevõtet.

inglisekeelset lisainfot Rootsi Ühistranspordi Assotsiatsiooni kohta saad siit: http://www.sltf.se/english/index.htm