Kes me oleme ja mida teeme?

Autoettevõtete Liit on 1990. aastal asutatud transpordisektori eraialaliit. Kogu tegutsemisaja jooksul oleme panustanud transpordituru arendamisse ja vedajatele avaramate võimaluste loomisesse. Üheks oluliseks eesmärgiks on jagada oma liikmetele vajalikku ja operatiivset informatsiooni transpordisektoris toimuva kohta. Tähtis ei ole ainult sõiduki omamine ning sellega teenuse pakkumine, vaid oluline on ka mõista, kuidas turg toimib. Paljalt innukusest konkurentsis ellu jäämiseks ei piisa. Ettevõtjad peavad kiiresti muutuvas turusituatsioonis ellujäämiseks olema valmis ümberkorraldusteks ja uute teadmiste omandamiseks.

Abistame autoettevõtteid:

  • Turutrendide hindamisel
  • Valdkonnapõhiste teadmiste omandamisel
  • Ettevõttesiseste ümberkorralduste tegemisel

Liidu rolliks on teatud eetiliste väärtuste kujundamine ja hoidmine ning nende väärtuste veoturule edasi kandmine. Turul toimuvaid protsesse mõjutada ja häid tavasid juurutada on võimalik liikmete kaasabil toimiva koostöövõrgustiku kaudu. Liidu roll on olla teerajaja ja kitsaskohtade märkaja sektoris, lahenduste pakkuja ja vedajate hääle kuuldavaks tegija.

  • Eetiliste väärtuste kandja
  • Transpordisektori hääletoru

Teeme koostööd ametkondadega, et luua paremad võimalused neile, kes pakuvad ausal konkurentsil põhinevat kvaliteetset transporditeenust ja loovad sektorile positiivse maine. Anname endast parima, et muuta kuuldavaks vedajate seisukohad. Oma töös lähtume esmajärjekorras liikmete huvidest, arvestades eelkõige nende vajadustega. Liidule on võrdselt oluline iga liikme arvamus, sõltumata sellest, kui suur või väike ta on.

Mida oleme saavutanud?

Liit on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti, Tööinspektsiooni, Riigimetsa Majandamise Keskuse, teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusasutuste ning transpordieriala koolitusasutuste koostööpartner. Oleme ekspertidena kaasatud mitmetesse komisjonidesse ja töörühmadesse. Osaleme Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures tegutseva autokaubaveo komisjoni ja erinevatest ekspertidest koosneva liiklusasjatundjate ümarlaua töös. Meie esindaja on kaasatud Vabariigi Valitsuse juures tegutseva liikluskomisjoni koosseisu.

– Aktiivne osalemine riigiasutuste komisjonides ning töörühmades

Üheks olulisemaks ülesandeks on jätkuvalt võidelda ausa ja õiglase konkurentsisituatsiooni eest. Peamine, mida liikmed ühelt erialaliidult ootavad, ongi sellise ettevõtluskeskkonna tagamine, kus kehtestatud reeglid on võrdselt kohustuslikud kõigile turul tegutsejatele.

Autoettevõtete Liidul on koostöölepe Maksu- ja Tolliametiga, et tõhustada meetmeid ebaterve konkurentsi tõkestamiseks ja maksukäitumise parandamiseks transpordisektoris. Oleme teravalt tõstatanud transpordisektoris palgamaksude tasumata jätmise või maksude “optimeerimise” tõttu tekkinud ebaausa konkurentsi teema.

Teeme koostööd Maanteeameti, Ehitusettevõtjate Liidu, Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja Asfaldiliiduga, viimaks ellu e-veoselehe projekti. E-veoselehe kohustuslik kasutuselevõtt on üks võimalus, millega vältida maksude optimeerimist ja tööjõumaksude tasumata jätmist.

– Võitlus ausa konkurentsi eest

Oluline on info ja praktiliste kogemuste vahetamine teiste sarnaste erialaliitudega nii Eestis kui välismaal. Erialast koostööd tehakse Põhjamaade bussivedajaid ühendava organisatsiooniga, Läti Bussivedajate Assotsiatsiooni (LPPA) ja Leedu Maantevedajate Assotsiatsiooni “Linava” sõitjateveo osakonnaga.

Meie arvates on tähtis, et erinevate sektorite ettevõtjaid esindavad organistasioonid paneksid seljad kokku, leiaksid ühisosa ja otsiksid koostöös probleemidele lahendusi. Häid kogemusi on on meil piisavalt olemas. Positiivseks näiteks ühise tegevuse tulemuslikkusest on ümarpuidu vedu aastaringselt 52 tonniga. Autoettevõtete Liidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Erametsaliidu aastatepikkune koostöö vedude efektiivsemaks muutmiseks murdis lõpuks avaliku sektori vastupanu. Nüüdseks on võimalik 52 tonniga vedusid teostada ka teistel. Eelduseks muidugi keskkonna- ja teedesõbralike sõidukite kasutamine.

– Koostöö ettevõtjaid ühendavate organisatsioonidega