Eesti avab kaubaveoturu kabotaa?vedudele (täiendatud)

Eesti ei pikenda kabotaa?i keeldu ja on valmis avama autokaubaveo siseturu kõigi nende liikmesriikide vedajatele, kes avavad oma veoturu. Autokaubaveoturu avamine loob eeldused meie vedajatele äritegevuse laiendamiseks liikmesriikides.

Seni on riigisiseste vedude korraldamine Eesti Vabariigi territooriumil olnud välisriigi vedajatele keelatud, kui rahvusvahelistes kokkulepetes ei ole sätestatud teisiti (vt AVS, § 26). Eesti ühinemisleping Euroopa Liiduga on aga käsitletav rahvusvahelise kokkuleppena. Kabotaa?veo mõiste ja teostamise tingimused on sätestatud EL nõukogu määruses (EMÜ) nr 3118/93. Nimetatud määrusest tulenevalt peab kabotaa?vedu teostava sõidukiga olema kaasas EMÜ veoloa kinnitatud ärakiri.

Kabotaa?vedude teostamine toimub vastastikuse põhimõttel  – EL liikmesriik, kes avab oma turu teise EL liikmesriigi autovedajatele saab õiguse teostada kabotaa?vedusid liikmesriigis, kes on samuti oma turu kabotaa?vedude teostamiseks avanud.

Antud hetkeks on kabotaa?vedude turu avamise otsusest on teatanud Leedu ja Tšehhi Vabariik  (Taani kohta olev info vajab veel täpsustamist). Viimaste riikide vedajad võivad alates 1. maist 2006 osutada veose riigisisese autoveo teenuseid Eestis ning Eesti vedajad võivad osutada veose riigisisese autoveo teenuseid nimetatud liikmesriikides.

Oma otsusest pikendada üleminekuperioodi kabotaa?vedude osas veel kahe aasta võrra on teatanud Belgia, Holland, Luxemburg, Läti, Poola, Slovakkia, Soome, Ungari ja Ühendatud Kuningriik.

Ülejäänud EL liikmesriikide positsioonidest kabotaazvedude turu avamise/mitte avamise osas saab selgust lähiajal.

loe teema kohta lisaks MKM-i kodulehelt: http://www.mkm.ee/index.php?id=11452

samal teemal eelnevalt:
http://www.autoettevoteteliit.ee/index.php?id=35&keel=ee&uudis=28
http://www.autoettevoteteliit.ee/index.php?id=35&keel=ee&uudis=22