Pärnus kohtusid olulisemad liiklusjärelevalvega seotud osapooled

Autoettevõtete Liidu ja Julgestuspolitsei eestvedamisel toimunud nõupidamisel arutati olukorda seoses professionaalse autotranspordi liiklusjärelevalvega.

26.-27. aprillil Pärnus toimunud üritusel osalesid Eesti politsei, Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse, Tööinspektsiooni, Maksu- ja Tolliameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni, Autoettevõtete Liidu  ja erinevate transpordiettevõtete esindajad. Üheskoos kaardistati valdkonna tõsisemaid probleeme ning otsiti neile lahendusi. Nõupidamise raames toimus ka ühine politseioperatsioon Ikla piiripunktis, mis andis kõikidele asjaosalistele adekvaatse ülevaate maanteetranspordi hetkeolukorrast.

Autotranspordi järelevalvega seoses kerkisid esile mitmed olulised probleemid, mis puudutavad otseselt üldist liiklusohutust, ausat konkurentsi ettevõtluses, ausat majandustegevust jne. Nõupidamise käigus leiti, et olukorra parandamiseks on oluline tihendada koostööd erinevate ametkondade, organisatsioonide ja vedajate vahel.  Tõdeti, et ressursside parema ärakasutamise nimel tuleb panustada järelevalve ametnike koolitamisse ning tõhustada järelevalvet toetavate tegevustega. Palju oli juttu ka seadusandluse täiustamisest ning konkretiseerimisest lähtuvalt esilekerkinud probleemidest.
Osalejate arvates saab olulisemaks võtmeks toimiva liiklusjärelevalve huvides olla vaid toimiv koostöö ning infovahetus, seega väärtustati tugevalt ideed ühise andmebaasi loomiseks ja arendamiseks erinevate ametkondade vahel.

Nõupidamisel osalenud erinevad osapooled hindasid ürituse igati õnnestunuks ning avaldasid lootust, et sarnane nõupidamine hakkaks toimuma regulaarselt. Taas loodetakse kokku saada juba sügisel. Järgmisel korral üritatakse kaasata veel teisigi ametkondi ja organisatsioone.