Ühistranspordiseadus vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/2009 21.10.2009 rahvusvahelisele bussiteenuse turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007 23.10.2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamit raudteel ja maanteel vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 27 25.05.2018 “Nõuded tasulise veoseveo ja sõitjateveo veokorraldusjuhi teadmistele ja oskustele ning koolitusele”  vaatamiseks vajuta siia 

Autoveoseadus vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009 21.10.2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1072/2009 21.10.2009, rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 29 06.06.2018 “Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 26 25.05.2018 “Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR kohase põhi-,eri- ja täienduskoolituse kord, ADR kohase põhi-,eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR koolitustunnistuse vorm” vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 53 18.09.2018 “Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded” vaatamiseks vajuta siia 

Määrus nr 58 12.11.2018 “Veoloa taotlemise ja andmise kord, veoloale kantavad andmed, CEMT veolubade jaotuskava koostamise kord ja kahepoolse veoloa vorm ning kahepoolsete veolubade jaotuspõhimõtted” vaatamiseks vajuta siia 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus EÜ nr 561/2006 15. märts 2006 vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 165/2014 04. veebruar 2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 1054/2020 15. juuli 2020, millega muudetakse määrust EÜ 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/15 EÜ 11. märts 2002 autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta vaatamiseks vajuta siia

AETR (inglise keeles) vaatamiseks vajuta siia
AETR (vene keeles) vaatamiseks vajuta siia

Liiklusseadus vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 114 04.09.2015 “Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 42 13.06.2011 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 77 18.07.2011 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 151 21.10.2010 “Mootorsõidukijuhi töö, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded” vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 52 09.10.2017 “Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord”  vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 94 02.11.2010 “Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord” vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 43 13.07.2018 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 53 26.08.2019 “Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid” vaatamiseks vajuta siia

Raskeveokimaksu seadus vaatamiseks vajuta siia 

Liikluskindlustuse seadus vaatamiseks vajuta siia

Ehitusseadustik vaatamiseks vajuta siia

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus vaatamiseks vajuta siia