Autoettevõtete Liidust

MTÜ Autoettevõtete Liit on 1990. aastal asutatud üleriigiline transpordisektori erialaliit, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel veonduse valdkonnaga seotud ettevõtjaid. Aastatega on liidust kujunenud arvestatav partner avalikule sektorile. Meie arvamust peetakse oluliseks ja sellega arvestatakse.

Liikmeskonna moodustavad peamiselt sõitjate-, veose- ja taksoveoga tegelevad ettevõtted, transpordivaldkonna tugiteenuseid pakkuvad ettevõtted ning auto- ja bussijuhte koolitavad ettevõtted. Töö tõhusamaks muutmiseks ning kitsamate erialaste küsimuste paremaks lahendamiseks oleme loonud erinevad liidusisesed töösektsioonid.

Oleme oluliseks infoallikaks. Liidu liikmeks olemine pakub ettevõttele ainulaadse võimaluse saada operatiivset teavet transpordisektoris toimuva kohta.

Personaalne nõustamine ja koolitused. Väärtustame iga oma liiget ja läheneme kõigile küsimustele personaalselt. Alati on võimalik pöörduda nõu küsimiseks oma ettevõttele tähtsas küsimuses. Regulaarselt toimuvad koolitused ja teabepäevad käsitlevad erinevaid aktuaalseid küsimusi.  Igal liikmel on võimalus koolituseks välja pakkuda talle vajalik teema.

Üheskoos on kergem oma seisukohti kuuldavaks teha. Mida suurem on liikmete esindatus, seda suurema kõlapinna loome sõlmküsimuste lahendamiseks ja seda arvestatavam oleme suhtluses avaliku sektoriga.