Ülekaaluliste veoste vedu – kas probleem või paratamatus?

Autoettevõtete Liit korraldab 19. veebruaril 2008 Tööandjate Majas Tallinnas ümarlaua nõupidamise, kus tulevad arutusele raskekaaluliste veoste vedamisega seonduvad probleemid  vabariigi maanteedel. Oluliselt on suurenenud  ülekoormatud raskeveokite osakaal (sh. teede ehitusel, metsaveol), mis kahjustab maanteid, sõidukeid, tekitab liiklusohtlikke olukordi ja on vastuolus kehtivate õigusaktidega.

Ümarlaua eesmärgiks on ära kuulata kõigi selle valdkonnaga seotud osapoolte arvamused ja leida lahendused tekkinud olukorra parandamiseks.

Osalema on kutsutud Eesti Metsatööstuse Liit, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Politseiamet, Julgestuspolitsei, Riigi Metsamajandamise Keskus, Maanteeamet, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, Stora Enso Mets AS

Valminud on kutselise autojuhi töö- ja puhkeaja arvestamise juhend

Meil on heameel teatada, et Autoettevõtete Liidu ja Julgestuspolitsei liiklusjärelevalve talituse politseinike koostööna on kaante vahele saanud ja äsja trükist ilmunud kutselistele auto- ja bussijuhtidele mõeldud töö- ja puhkeaja arvestamise juhend.

Nimetatud juhendis selgitatakse autojuhtidele, logistikutele ja tööandjatele arusaadavalt ja lihtsalt kehtivate õigusaktide nõudeid. Juhend ei asenda õigusaktides kirjapandut, kuid aitab neid nõudeid paremini täita ja mõista.

Alates tänasest saab Autoettevõtete Liidust „Kutselise auto- ja bussijuhi töö- ja puhkeaja juhendit” osta. Ühe eksemplari hind Autoettevõtete Liidu liikmele on 50.- krooni, mitteliikmele 70.- krooni (hinnad sisaldavad käibemaksu).

Info ja tellimine telefonil 6412 511 või e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee

Trükis valmis  MKM toetatava koostööprojekti „Liikleme ohutult” raames.

Üldkogu langetas kaalukad otsused

Täna toimunud Autoettevõtete Liidu üldkogu võttis vastu otsuse sektoriülese üldtöökokkuleppe sõlmimiseks. Tööandjad ja töövõtjad allkirjastavad dokumendi ametlikult kell 16.00 Riikliku Lepitaja kantseleis.
Muuhulgas kinnitas üldkogu oma tänasel koosolekul ametisse uue presidendi ja juhatuse.

Vastvalitud Autoettevõtete Liidu president on Rein Siim, juhatuse koosseisu kuuluvad Kuldar Pärnamäe, Märt Leesment, Mati Saar, Hugo Osula, Hugo Linholm, Jaan Metssalu ja Madis Lepp

MKM, AL ja ETTA allkirjastasid ühisdeklaratsiooni

Täna, 11.detsembril 2007 allkirjastasid Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori ning Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu juhatuse esimees Peep Peterson ühisdeklaratsiooni.
Ühisdeklaratsiooni eesmärgiks on tagada autoveonduse efektiivne korraldus transpordiohutust, ausat konkurentsi ja töötajate sotsiaalset kaitset toetavate tegevustega. Osapooled kutsuvad vedajaid üles järgima ja ühinema vedaja eetikakoodeksi põhimõtetega, pannes sellega aluse veoturu edaspidisele jätkusuutlikule arengule.

Riiklik Lepitaja esitas eile töötüli osapooltele oma kompromissettepaneku, millega on lõppenud Autoettevõtete Liidu ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu delegatsioonide läbirääkimised.
Üldtöökokkuleppe sõlmimise otsustab homme toimuv Autoettevõtete Liidu üldkogu.

Ühisdeklaratsiooni tervikteksti loe

Lepitusläbirääkimised jätkuvad

Eile, 6. detsembril toimus Riikliku lepitaja vahendusel Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu ning Autoettevõtete Liidu vahelise üldtöökokkuleppe sõlmimisel tekkinud kollektiivse töötüli lepitusläbirääkimiste järjekordne voor.
Osapooled esitasid Riiklikule lepitajale omapoolsed seisukohad töötajate põhipalga alammäärades, autojuhtide summeeritud tööaja arvestusperioodi pikkuses, nende tööpäeva osadeks jagamises ja osadeks jagatud tööpäeva lisatasu maksmises ning lukkseppade puhkuse kestvuse osas.

Lisaks esitasid Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ning Autoettevõtete Liit ühisdeklaratsiooni transpordisektori tsiviliseeritud korralduse ning ausa konkurentsi toetamiseks, mis looks eelduse leppimuse saavutamiseks sotsiaalpartnerite vahel. Riiklik lepitaja edastas deklaratsiooni projekti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Autoettevõtete Liit on jätkuvalt seisukohal, et üldtöökokkuleppes lepitakse sektoriüleselt kokku minimaalse kuupalga määrad. Tunnitariifid lepitakse kokku kollektiiv- või töölepingutes ettevõtete siseselt.

See põhimõte on kinnitatud Autoettevõtete Liidu üldkogul 2007.a. juunis ja loobumine nõuab uut üldkogu otsust. Liidu korraline üldkogu toimub 12. detsembril 2007.a.

Juhul, kui pooled ei jõua põhimõttelisele kokkuleppele kuupalga määrade osas, teeb Autoettevõtete Liit ettepaneku pöörduda tagasi minimaalsete tunnitariifide kokkuleppimise juurde. Kuna sellisel juhul lepitakse kokku minimaalne põhitariif ilma igasuguste lisatasudeta, on vajalik jätta ÜTK-sse sisse ka erinevate kategooriate jaotus.

Autoettevõtete Liit ei nõustu ETTA nõudmisega vähendada summeeritud tööaega neljalt kuult ühele kuule põhjusel, et summeeritud tööaja vähendamine tähendaks piirangut autojuhtide lubatud sõidu- ja puhkeaja kasutamise osas. Vähemalt nelja kuuline summeeritud tööaeg lubab kasutada kuni 60 tunnist töönädala pikkust, kui nelja kuu keskmine moodustab 48 tundi. Ametiühingu nõudmise täitmisel ei saa autojuhid EÜ määruse 561/2006 nõudeid järgides sõita 56 tundi nädalas ja kasutada sõiduaja pikendamist 2 korda nädalas 10 tunnini.

Ametiühingu nõudmine, pikendada lukkseppade puhkust 7 päeva võrra, tuues põhjuseks tervistkahjustavate vahendite kasutamise, on täiesti põhjendamatu. Tervistkahjustavate vahendite kasutamisel tuleb kasutada kaitsevahendeid ja muuta töökeskkond ohutuks vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse nõuetest kinnipidamine on kohustuslik nii tööandjatele kui töövõtjatele ja seda ei saa asendada pikema puhkusega.

Järgmine läbirääkimiste voor toimub pühapäeval, 9. detsembril.

Koostööprojekti “Liikleme ohutult” lõpuseminar Jäneda mõisas

Autoettevõtete Liit korraldab 5. detsembril 2007 algusega kell 11.00 Jäneda mõisas MKM toetatava koostööprojekti “Liikleme ohutult” lõpuseminari.
Kutsutud on Politseiameti, Julgestuspolitsei ja Politseiprefektuuride ühissõidukite ja raskeveokite järelevalvet teostavad ametnikud, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riikliku Autoregistri spetsialistid, Autoettevõtete Liidu ja ERAA esindajad, vedajad.
Seminari teemad:
1. Teedel liiklevate sõidukite tehniline seisukord on jätkuvalt halb – Eesti Tehnoülevaatajate Lii, Julgestuspolitsei
2. Tehnoülevaatuspunktide järelevalve – ARK
3. Kriteeriumite kehtestamine ülekaaluliste veokite kontrollimisel ja karistamisel – MKM, Maanteeamet
4. Kokkuvõte eelnevatel seminaridel käsitletud teemadest ja esitatud ettepanekutest – AL ja Julgestuspolitsei
5. Järgmise aasta seminaride plaanid ja teemad – AL, Julgestuspolitsei, MKM

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee või telefonil 6412 511. Registreerumise viimane tähtaeg on 30. november 2007. Info telefonil 6412 511

Koostööprojekti “Liikleme ohutult” jätkuseminar Kohala mõisas ja politseioperatsioon Viitnal

13.-14. novembril korraldas Autoettevõtete Liit Kohala mõisas MKM poolt toetatava koostööprojekti “Liikleme ohutult” jätkuseminari, mille teemaks oli dokumentatsioon sõitjate- ja kaubaveol ning
sõidukite tehnilist seisukorda käsitlevad küsimused.

Seminaril osalesid Julgestuspolitsei ja Politseiprefektuuride liiklusjärelevalvega tegelvad politseiametnikud, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud, Riikliku Autoregistri spetsialistid ja vedajaid ühendavate organisatsioonide Autoettevõtete Liit ning ERAA esindajad.

Taolised seminarid on vajalikud, et kaardistada probleeme seoses liiklusjärelevalvega autotranspordi valdkonnas, arendada koostööd valdkonna olulisemate sidusgruppide vahel ning hõlbustada seadusandlikest aktidest tulenevate nõuete täitmist ja kontrollimist maanteeliikluses.

14. novembril viidi seminari raames Viitnal läbi politseioperatsioon maanteel liiklevate raskeveokite kontrollimiseks. Operatsiooni käigus kontrolliti kokku 34 raskeveokit. Tehniliste nõuete rikkumisi avastati 21 sõidukil, töö- ja puhkeaja nõuete rikkumsi esines 16 kontrollitud sõidukijuhil.
13 sõidukit saadeti erakorralisele ülevaatusele. Kokku esines rikkumisi 62% kontrollitud sõidukil.

Läbirääkimised ametiühinguga jätkuvad Riikliku Lepitaja vahendusel

15. novembril kohtuvad Riikliku Lepitaja vahendusel Autoettevõtete Liidu ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu delegatsioonid.

Lepitusmenetlus toimub Autoettevõtete Liidu ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu vahel sõlmitava Üldtöökokuleppe läbirääkimiste käigus tekkinud eriarvamuste lahendamiseks.

Liikluspiirang Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel

Alates 14. detsembrist 2007 keelab Maanteeamet põhimaantee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa lõigul Jüri liiklussõlm km 11,8 kuni Kärevere ristmik km 169,1 üle 12 m pikkuste sõidukite ja autorongide (v.a. bussid) liikluse reedeti kella 13.00 kuni 20.00

Ühistranspordi ümarlaud

Autoettevõtete Liit korraldab 12. novembril 2007 Tööandjate Majas ühistranspordi ümarlaua, millel osalevad Riigikogu majanduskomisjoni koosseisu kuuluvad erinevate erakondade poliitikud, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Autoettevõtete Liidu ja Harjumaa Ühistranspordikeskuse spetsialistid.

Ümarlaual on kõne all vabariigi ühistranspordi hetkeolukord ja tulevikuväljavaated.

Ühistranspordi ümarlaud kutsuti Autoettevõtete Liidu eestvõtmisel ellu 2005. aastal, et üheskoos leida lahendusi ühistranspordi jätkusuutliku arengu kindlustamiseks ning  elanikkonna sõiduvajaduste paremaks ja efektiivsemaks tagamiseks. Ümarlaua koosolekud toimusid regulaarselt kord kuus ning kokkuvõtteks tõdeti, et need nõupidamised on olulisel määral aidanud riigikogu liikmetel mõista ühistranspordi probleeme ning saadud info on abiks erinevate transpordi valdkonna küsimuste menetlemisel.