Kas auto või ühistransport?

Autoettevõtete Liit korraldab 10. septembril 2008 teabepäeva, millel osalevad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maavalitsuste ja  kohalike omavalitsuste ametnikud, poliitikud, Autoettevõtete Liidu sõitjateveo ettevõtted.

Teabepäeva teemaks on bussitranspordi toetamine.
MKM teede- ja raudteeosakonna nõunik Aini Proos räägib bussitranspordi olukorrast ja ühistranspordi finantseerimisest aastatel 2008-2010, maakondade esindajad ühistranspordi olukorrast oma maakonna vaatevinklist nähtuna.
MKM ühistranspordi valdkonna juht Pärt Põldemaa tutvustab riikliku ühistranspordi infosüsteemi ÜTRIS arenguid.
Osalejad saavad omavahel mõtteid vahetada, esitada küsimusi ja kommenteerida räägitut.

Lisainfo: Ivo Volt, sõitjateveo spetsialist, tel 6412 513

 

Toimus koostööprojekti “Liikleme ohutult! – 2008” seminar Lammasmäel

Autoettevõtete Liit korraldas koostöös Julgestuspolitsei liiklusjärelevalve üksusega MKM poolt toetatava liiklusjärelevalve alase koostööprojekti „Liikleme ohutult! – 2008” raames 16.-17. juulil 2008 Lääne-Virumaal, Lammasmäe Puhkekeskuses järjekordse seminari.
Osalesid  AL, ERAA, Julgestuspolitsei, Politseiprefektuurid, MKM, ARK, Tööinspektsioon ja vedajad.

Seminari peateemaks oli digitaalse sõidumeeriku kasutamine ja sellega seonduvad küsimused. Seminaril said osalejad ise katsetada digimeeriku simulaatoril sõidumeerikusse andmete sisestamist, nende kontrollimist jms. ARK esindajad rääkisid  sõidumeeriku kontrollist tehnoülevaatuse käigus ja ilmnenud probleemidest , samuti veokitele lisatulede paigaldamisega tehtavatest vigadest. Tööinspektsioon andis ülevaate autojuhtide töö- ja puhkeaja arvestamise kontrollimise tulemustest.

Seminaril käsitleti ka seadusest tulenevaid erandeid autojuhi töö- ja puhkeaja arvestamisel ning juhuvedudel kasutatava kontrolldokumendi (roheline raamat) kasutamist.

Koostööprojekti “Liikleme ohutult” raames toimus kolm seminari juba 2007. aastal. Kõik seminaridel osalenud ledsid, et selline koostöövorm on väga vajalik ja aitab nii vedajatel kui liiklusjärelevavet teostavatel ametnikel parandada oma teadmisi seadusandlusest tulenevate nõuete täitmisel.

Raskekaaluliste veoste optimeerimine võimaldab elavdada majandust

Autoettevõtete Liit, Eesti Metsatööstuse Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit pöördusid majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi poole palvega osutada kaasabi uuringu algatamiseks, mille eesmärgiks on selgitada välja optimaalne tegelik täismass raskekaalulisele veosele, võttes arvesse liiklusohutust, teede olukorda, keskkonnamõju ja  majanduslikku mõju ning anda hinnang ja vajaminevad meetmed teede seisukorra säilitamiseks. Uuringu lähteülesande koostas käesoleva aasta kevadel raskekaaluliste veoste ümarlaua algatusel loodud töörühm.

Hinnanguliselt veetakse Eestis puitu 6 miljonit tm; 40 tonnise raskeveoki  lubatud täismassi korral saab  ühe veoga teisaldada keskmiselt 21 tm. 6 miljoni tm ümarpuidu teisaldamiseks on vaja teha orienteeruvalt 300 tuhat vedu keskmiselt 100 km kaugusele. Kuna metsaveo autod on spetsiaalselt ehitatud puidu veoks, ei ole auto koormamine pärast puidu mahalaadimist võimalik ja nii sõidetakse uue koorma järele tühjalt. Tühisõitude arv on samuti 300 tuhat, seega tuleb puidu teisaldamiseks teha 600 tuhat vedu keskmiselt 100 km kaugusele.

Arvestada tuleb asjaoluga, et tühi metsaveoauto kaalub keskmiselt 20-22 tonni, sealhulgas metsamaterjali tõstuk orienteeruva kaaluga 2,5 tonni. „Kasulik“ koorem lubatud piirangu juures on alla poole raskeveoki täismassist.

 

Eesti Metsatööstuse Liidu ja Autoettevõtete Liidu eestvedamisel läbiviidud metsaveo autode kontrollmõõtmisel (ülevaade lisatud) ilmnes, et lubatud 40 tonnise autorongi puhul oli keskmine teljekoormus 7 tonni. Kontrollmõõtmisel koormatud 53 tonnise täismassiga veoki telgede kaal jäi alla 9 tonni.  Normatiividega lubatud maksimaalne teljekoormus on 10 tonni. 

 

 

Vedude arv väheneks ning liiklusohutus suureneks  oluliselt, kui metsaveoautodel oleks lubatud lähtuda teljekoormuse piirangust ning ületada 40 tonnist täismassi. 52 tonnise täismassiga veok, mille teljekoormus on kuni 10 tonni,  saab ühe veoga vedada puitu keskmiselt 33 tm. Sellise täismassi lubamise korral  väheneb koormaga vedude arv 300-lt tuhandelt 180-le tuhandele, sama palju väheneb ka tühisõitude arv. Kokku oleks sellise lahenduse tulemusel Eesti teedel 600 tuhande veo asemel 360 tuhat vedu.

 

Naaberriikide kogemused ja uuringud on toonud esile asjaolu, et vedude arv on oluline mõjur teede seisukorrale, mistõttu on nii Soomes, Rootsis kui ka Lätis lubatud liigelda raskemate masinatega, järgides teljekoormuse piiranguid.

Raskekaaluliste vedude optimeerimine on oluline nii liiklusohutuse, teede seisukorra kui ka ettevõtete konkurentsivõime seisukohast.  Arvestada tuleks ka asjaoluga, et kaasaegsed raskeveokid on konstrueeritud kõiki liiklusohutuse nõudeid järgides. Sõltumata sellest, kas tehase lubatud täismass on 40, 50, 60 või 70 tonni, on sõidukid maanteeliikluses võrdselt ohutud.

Bussipiletite hinna tõus on paratamatu

Eestis on otsustatud, et linnadevaheline kaugbussiliiklus on kõige tavalisem kommertsalustel toimiv äri, millele avalik sektor riigieelarvest toetust ei maksa. Kõik kulud, mida bussiettevõte kaugbussiliini käigus hoidmiseks teeb, peavad saama kaetud laekuvast piletitulust. Seetõttu on bussipiletite hinna tõstmine ettevõtjatele ainsaks vahendiks, et katta kütuse kallinemisest, bussijuhtide palgatõusust, tehnilise hoolduse ja muude teenuste pidevast kallinemisest tekkivaid kulusid. Veelgi ebameeldivamaks alternatiiviks oleks liinide sulgemine.

Samal põhjusel on veoettevõtted sunnitud vähendama ka sõidusoodustuste määrasid mõnedele sõitjagruppidele, kellele nad seni vabatahtlikult on soodustusi pakkunud: õpilased, tudengid, eakad inimesed jpt. Seadusest tulenevalt peavad vedajad tasuta vedama eelkooliealisi lapsi ja teatud kategooriaga puuetega inimesi. Riik on pannud sellise kohustuse eraettevõtjale ilma, et vedaja selle eest mingit tasu saaks. Hinnanguliselt jääb vedajatel igal aastal sellise tegevuse tulemusena saamata 6-8 miljonit krooni piletitulu.

Kahjuks ei ole ka riik teinud mitte midagi bussitranspordi arendamiseks ega loonud eeldusi ühistranspordi eelistamiseks isiklikule sõiduautole. Ühistranspordi arengut kavandavad ametnikud ja poliitikud ei soovi isegi arutleda võimalike meetmete üle, mille abil bussitransporti ja selle hinnataset saaks atraktiivsena hoida. Erinevaid võimalusi, mida kasutatakse teistes riikides, oleks aga mitmeid. Näiteks madalam käibemaksumäär ühistranspordi piletitele, madalam kütuse aktsiisimäär või aktsiisimaksu kompenseerimine ühistranspordile, riiklikud toetused kaugliinidele, sõidukulutuste hüvitamine seda vajavatele inimestele (tudengid, puudega isikud, vanurid jne) sotsiaalhoolekande süsteemi kaudu, vmt.

“Isegi Soomes, mille ühistranspordi taset peetakse Euroopa parimaks, on väga aktiivselt hakatud mõtlema bussitranspordi riikliku toetuse suurendamise peale, eesmärgiga pidurdada piletihinna tõusu ja sellega soodustada ühistranspordi kasutamist võrreldes isikliku autoga.“, kommenteeris Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori. “Madalamat pileti käibemaksumäära kasutatakse nii Soomes, Lätis kui ka mitmes teises Euroopa riigis. Lätis toetatakse riiklikult kõiki erinevaid liinitüüpe. Aga meil korrutatakse järjepidevalt, et bussitransport on tavaline äriline ettevõtmine ja kes sellega tegeleda tahab, peab ise katma ka sellest tulenevad riskid, sealhulgas kütuse kallinemine maailmaturul või valitsuse määratavad aktsiisitõusud. Vastavalt sellele meie vedajad ka käituvad: tõstavad piletihinda seni kuni võimalik, vähendavad soodustusi või sulgevad liine kui kulusid ei ole enam võimalik katta. Paraku tundub, et riigi selline ühistranspordipoliitika viib kogu sektori tõsisesse kriisi, paljudes piirkondades ühistransport hääbub ning isiklik sõiduauto jääb ainukeseks ja valdavaks liikumisvõimaluseks.“

Lisainfo: Autoettevõtete Liit, tel 6412 511

Tööinspektsioon kontrollib autojuhtide töö- ja puhkeaja nõuetest kinnipidamist

Vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on Tööinspektsioon intensiivistanud sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrollimist. Põhja inspektsioonil, so Tallinnas ja Harjumaal ning Lõuna inspektsioonil Tartus on selleks eraldi tööinspektorid.

Tööinspektsioonil on plaanis muretseda spetsiaalne tarkvara, mis hakkab analüüsima digitaalmeerikute ehk digitaalsete tahhograafide ja analoogmeerikute salvestuslehtedel olevat informatsiooni. Tööinspektor kontrollib ja analüüsib tööandja juures aasta vältel säilitatud analoogmeerikute salvestuslehti ja digitaalmeerikutelt  spetsiaalsetele mälupulkadele /downloadkey’dele/ salvestatud informatsiooni. Kaasasolevasse arvutisse skaneeritakse nii analoogmeerikute salvestuslehed kui ka mälupulkadel olevad originaalfailid. Peale andmete kontrollimist tööinspektori poolt, arvuti analüüsib sisestatud andmeid ja  väljastab kontrollakti, kus tuuakse välja sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja nõuete alljärgnevad rikkumised:
1. päevase, nädalase ja kahe järjestikuse nädala sõiduaja nõuetele mittevastavused;
2. vaheaeg peale 4,5 tunnist sõitu, selle mittekasutamine ja ka ettenähtust lühema vaheaja kasutamine;
3. igapäevase ja –nädalase puhkeaja nõuetele mittevastavused;
4. määrdunud ja rikutud analoogmeeriku salvestuslehed.
Peale ülaltoodu kontrollitakse veel, kas tööandja:
1. peab tööaja arvestust;
2. poolt koostatud sõitjateveo töögraafik ja sõiduplaan  vastavad ettenähtud  nõuetele;
3. on asendanud määrdunud või rikutud salvestuslehti;
4. on tööinspektorile taganud ligipääsu kõigile talle vajalikele andmetele.

Praegu toimub samade andmete kontrollimine käsitsi, mis võtab küllaltki palju aega.
Suurt probleemi tekitab nii praegu, kui ilmselt ka tulevikus see, et autojuhid ei registreeri ega reguleeri sõiduki seisu ajal oma õiget tegevust sõidumeerikul olevate tegevuste sümbolite järgi, kasutades selleks ettenähtud lülitit. Liikumise ajal näitab sõidumeerik automaatselt sõiduaega, mida tähistab sümbolina „rool”. Auto seismise ajal aga autojuht võib teha muud tööd, olla olekuvalmis või puhata.
Kahjuks  paljud tööandjad ei tunne ega tea nõudeid, mis on küllalt kokkuvõtlikult välja toodud Autoettevõtete Liidu ja Julgestuspolitsei liiklusjärelevalve talituse ühistööna väljaantud trükises „Kutselise auto- ja bussijuhi töö- ja puhkeaja arvestamise juhend”. See peaks olema nii tööandja, logistiku  kui ka autojuhi kohustuslik õpik.

Rikkumiste avastamisel võib tagajärjeks olla see, et tööinspektoril on õigus kohtuvälise väärteo menetlemise korras määrata, vastavalt  Liikluseeskirja  § 7429 ja 7443 – 7453 väljatoodud  rikkumiste esinemisele, trahvi. Tööinspektor võib väärteo esinemisel trahvi määrata kas tööandjale või autojuhile. Nii tööandjad kui ka autojuhid peaksid endale teadvustama, mida tähendab sattumine Karistusregistrisse.

 

Toivo-Ants Mäe
Sõidukijuhtide tööinspektor
Tööinspektsiooni Põhja inspektsioon

Transpordi- ja turismiettevõtted teevad koostööd liiklusohutuse parandamiseks

Teisipäeval toimus Autoettevõtete Liidus bussiettevõtete ja turismifirmade esindajate nõupidamine millel arutati võimalusi osutada võimalikult parema tasemega bussitranspordi teenust Tallinna külastavatele kruiisituristidele ning ühtlasi aidata parandada ka üldist liiklusohutust.

Nõupidamise ajendiks olid nii politseiametnike kui ka transpordiettevõtjate tähelepanekud selle kohta, et küllaltki paljud Tallinnas turiste teenindavad bussid torkavad silma välimusega, mis lubab oletada, et nende busside tehniline seisukord ei vasta esitatud nõuetele. Samuti on alust arvata, et mitmetel bussidel puudub seadustega nõutav dokumentatsioon tasulise sõitjateveo teenuse osutamiseks; ehk teisisõnu – tegemist võib olla lausa piraatvedajatega.

Nõupidamisel andsid Autoettevõtete Liidu ja Julgestuspolitsei liiklusjärelevalve üksuse esindajad turismifirmadele ja kruiisituriste teenindavatele ettevõtetele soovitusi mida peaks transporditeenust tellides silmas pidama. Eelkõige on vaja veenduda selles, et teenust osutaks legaalne vedaja, so ettevõtja kellele on väljastatud ühistranspordiluba. Lisaks sellele peaksid veo tellijad tundma huvi milliste bussidega teenust osutatakse: kas on olemas nõuetekohane dokumentatsioon; kas buss näeb visuaalselt hea välja; kas võib usaldada, et bussi tehniline seisukord on normaalne; jmt.

“Erinevate osapoolte koostöös on vaja jõuda selleni, et turistide teenindamine Eestis toimuks parimal võimalikul professionaalsel tasemel. Me ei saa lubada olukorda, kus meid külastavate inimeste läbi leviks mujal maailmas informatsioon, et Eestis teenindatakse turiste romude bussidega või illegaalsete vedajatega“, kommenteeris Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori. “Kui seni ei ole turiste teenindavaid busse väga palju kontrollitud, siis lähiajal on politsei lubanud ka neile rohkem tähelepanu pöörata. Tänase kohtumise olulisim sõnum oligi turismifirmadele ja vedude tellijatele see, et tagamaks turistidele parima teenindustasemega, ohutu ja probleemideta transporditeenuse  osutamine, on vaja veenduda veoettevõtja ja tema kasutatavate busside ning bussijuhtide nõuetele vastavuses. Sellega me hoiame kõrgel Eesti imagot meeldiva turismisihtkohana ning aitame kaasa üldise liiklusohutuse parandamisele.“

Lisainfo:
Autoettevõtete Liit
Tel 6412 511

Toimus AL üldkogu istung

24. aprillil toimus Vihterpalu mõisas Autoettevõtete Liidu korraline üldkogu.
Kinnitati 2007. majandusaasta aruanne ja kuulati erinevaid üldharivaid ettekandeid.
Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse direktor Tamur Tsäkko tutvustas kohalviibijatele
eelseisvaid muudatusi avalike teenuste osutamisel ettevõtetele ja kutselistele
autojuhtidele ning Goodyear Dunlop Tires Baltic AS tutvustas Goodyeari uue põlvkonna
veoauto rehve.

Ametkondadele tutvustatakse raskekaaluliste veoste optimeerimise lähteülesannet

29.aprillil 2008 toimub järjekordne raskekaaluliste veoste vedamisega seonduv ümarlaua
nõupidamine. Ümarlaua eesmärgiks on raskekaaluliste veoste vedamisega seotud probleemidele lahenduste otsimine. Selleks, et raskeveoste vedamine oleks majanduslikult
tasuv ja efektiivne, on vajalik  arvesse võtta erinevaid aspekte –  veovahendite
tehnilisi andmeid, mõju teedele, keskkonna- ja liiklusohutusele.
Kõiki neid aspekte on vaja põhjalikult uurida.

Erinevatest huvitatud osapooltest koosnev töögrupp on ette valmistanud
uuringu lähteülesande, mida ümarlaual tutvustada soovitakse.
Lisaks viidi läbi ümarpuiduga koormatud raskeveokite kaalumine,
mille tulemusi nõupidamisel samuti tutvustatakse.
Esimene selleteemaline ümarlaud toimus 19. veebruaril 2008.

Osalevad Autoettevõtete Liit, Eesti Metsatööstuse Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Politseiamet, Julgestuspolitsei, Riigi Metsamajandamise Keskus,
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus, Maanteeamet,
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, Stora Enso Mets AS.

Tallinn-Tartu maanteel lõpeb liikluspiirang veokitele

Maanteeamet lõpetab Tallinn-Tartu maanteel üle 12 meetri pikkustele
veokitele reedeti kella 13.00-st kuni 20.00-ni kehtinud liikumise keelu
alates 11. aprillist 2008.

Keelu kehtimise ajal kogutud liikluse koosseisu, sõidukite kiiruste, juhtide
käitumise ja veoautode marsruutide muutusi analüüsides selgitab Maanteeamet
välja kehtinud keelu mõju liiklusohutusele ja otsustab selle jätkamise
vajaduse alates sügisest.

 

Liiklusohutuse suurendamise eesmärgil keelas Maanteeamet alates
14.detsembrist 2007 üle 12 m pikkuste sõidukite ja autorongide (väljaarvatud
bussid) liikluse Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel alates Jüri
liiklussõlmest km 11,8 kuni Kärevere ristmikuni km 169,1 reedestel päevadel
ajavahemikul 13.00-st kuni 20.00-ni.

Autoettevõtete Liidul 25 uut liiget

Eilse juhatuse korralise koosoleku otsusega said Autoettevõtete Liidu täieõiguslikeks liikmeteks 25 avalduse esitanud kaubaveo ettevõtjat. Enamik neist tegeleb metsamaterjali transpordiga.

Erialaliiduga liitumise peamiseks tõukeks oli ühishuvide koondumine, eelkõige veoettevõtete soov midagi ära teha oma maine parandamiseks, liiklusohutuse ja sõidukiohutuse tõstmiseks ning normaalse töökeskkonna kujundamiseks.

Erialaliidu toel, koostöös erinevate ametkondadega, on võimalik lahendada mitmesugused ettevõtjatele olulisi küsimusi.

Esimene töökoosolek peeti Autoettevõtete Liidus juba 28. veebruaril, mil metsavedajad kaardistasid oma probleeme ja arutasid, milliseid lahendusi on võimalik leida.

Vedajatele teeb eelkõige muret, et meedia vahendusel on kujundatud arusaam, nagu oleksid metsaveokite roolis potentsiaalsed seaduserikkujad ja metsavedajad ise ettevõtjad, kelle sooviks on igal võimalikul juhul kehtivaid nõudeid eirata. Taoline arusaam ei vasta kaugeltki tõele ja pole statistikat, mis annaks ülevaate sellest, kui suure osa liiklusõnnetustest tegelikult põhjustavad raskeveokite roolis olevad kutselised autojuhid.

Autoettevõtete Liiduga ühinenud vedajad soovivad järgida  ausa konkurentsi põhimõtteid ja annavad oma panuse selleks, et turul ei tegutseks sellised vedajad, kes kisuvad alla kõigi maine. Vedajad loodavad, et koostöös nendega loob riik ettevõtluskeskkonna, mis ei sunniks rikkuma reegleid ja annaks kutselistele autojuhtidele võimaluse stressivabalt ja pingeteta autoroolis oma tööd teha.