Kustkohast saada informatsiooni linnugripi leviku kohta?

Vastavalt väljatöötatud epideemiatõrje plaanile saadab Eesti Sanitaarkarantiinitalitus (ESKT) üks kord kuus Autoettevõtete Liidule välja infot nakkushaiguste epidemioloogia kohta. Nii annab ESKT igakuiselt ülevaate eriti ohtlikest nakkushaigustest ning nende levikust maailmas.

Saamaks operatiivsemail viisil informatsiooni eriti ohtlike viirushaiguste leviku kohta (seahulgas linnugripp), soovitab Autoettevõtete Liit pöörduda EKST kodulehele: http://www.tervisekaitsetalitus.ee/index.php?msgid=8

Eesti Sanitaarkarantiinitalitus organiseerib ja teostab karantiini- ja sanitaarjärelevalvet lennunduses, raudteel  ja autotranspordis (rahvusvahelised bussiliinid). ESKT sanitaarkarantiini oskond töötab aadressil: Narva mnt 48.
Ööpäevaringse valvetelefoni numbrid on – lauatelefonil: 6943751, mobiilil: 5037 506.

Vajalikku lisateavet linnugripiga seoses saab lugeda ka Põllumajandusministeeriumi lindude gripi infoportaalist: http://www.linnugripp.ee/

Lisaks on alates 13.märtsist avatud tasuta infotelefon 1676, mis avatud tööpäeviti kell 9.00-18.00. Teistel aegadel saavad inimesed jätta oma teated ja küsimused automaatvastajale.

Autoettevõtete Liit ühines Euroopa liiklusohutuse hartaga

AL ühines Euroopa liiklusohutuse hartaga (European Road Safety Charter). Tegemist on Euroopa Komisjoni initsiatiiviga, mis kutsutud ellu vähendamaks inimohvrite arvu liikluses. Tulemuste saavutamiseks kaasab harta arvukalt sidusrühmi nii üle Euroopa kui ka maailma.

ERSC propageerib ettevõtmisi, mis seotud üldise liiklusohutuse arendamisega. Praeguseks on hartaga ühinenud juba üle 260 liikme, kes kõik, ühel või teisel moel, panustavad turvalisuse tõstmisele liikluses. Harta koha pealt on oluline erinevate osapoolte koostöö ning tõhus infovahetus.

Autoettevõtete Liit ühines hartaga käesoleva aasta märtsis. Professionaalse transpordi valdkonnas puutub AL liiklusohutuse teemaga kokku iga päev. Liiklusohutusele kaasa aitamisega on seotud ka AL-i korraldatav iga-aastane kutsemeisterlikkuse võistlus „Aasta Autojuht“.

Autoettevõtete Liit on ERSC esimene osaleja Eestist . Meie jaoks on oluline teavitada ka teisi Eesti organisatsioone ERSC olemasolust ning kutsuda selles aktiivselt osalema.

Lisainfot European Road Safety Charter’i kohta saab kui klõpsata ERSC logol:

MKM ja AL korraldasid bussiettevõtetele infopäeva

Tallinnas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ruumides, toimus 10. veebruaril bussiettevõtetele mõeldud infopäev. Infopäeval oli kaks suuremat teemavaldkonda. Esiteks tutvustati ohtlike nakkushaiguste leviku takistamiseks väljatöötatud tegevuskava ühistranspordivahendites. Teiseks olulisemaks teemavaldkonnaks oli ühistranspordi andmekogude infosüsteemi väljatöötamisega seonduv.

Autoettevõtete Liidu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud üritusel esinesid ettekannetega Aarne Rentik (MKM), Priit Vene (MKM), Natalja Võzelevskaja ja Svetlana Vanina (Eesti Sanitaarkarantiinitalitus).

Ettekannetele järgnenud arutelu käigus rõhutati vastastikku korduvalt vedajate ja  ministeeriumi koostöö olulisust andmekogude süsteemide loomisega seoses. Samuti ootab Eesti Sanitaarkarantiinitalitus vedajate ettepanekuid seoses (ühistranspordivahendi) meeskonna tegutsemise korraga epideemiaohu korral.

Täpsem teave infopäeva ettekannete slaididelt:
(allalaadimiseks klõpsa ettekande pealkirjal)

Eriti ohtlikud nakkushaigused ja situatsioon maailmas

Natalja Võzelevskaja, Eesti Sanitaarkarantiinitalituse juhataja

Bussi meeskonna tegutsemise kord epideemiaohu korral
Svetlana Vanina, vaneminspektor, Eesti Sanitaarkarantiinitalitus

Sõiduplaanide koostamise infosüsteem;
Piletimüügi ja –infosüsteem
Aarne Rentik, projektijuht, välisvahendite osakond (MKM)
Andmekogude infosüsteem
Priit Vene, veondus- ja liiklustalituse juhataja (MKM)

Lisamaterjal:
Bussi meeskonna tegutsemise kord epideemiaohu korral
Küsimustiku vorm
Kaitseriietus

Bussijuhtidel peab olema ette näidata ametikoolituse läbimist tõendav dokument

Alates 2006. aasta 1. jaanuarist kehtib nõue, mille alusel peab bussijuhtidel olema kontrollimiseks esitada ametikoolituse tunnistus. Ametikoolituse läbimist näitavat dokumenti võib kontrollida politsei.

Vastavalt liiklusseaduse paragrahvile 74 on dokumendi puudumine karistatav. Ametikoolitust tõendava dokumendi puudumist käsitletakse kui sõitjateveo nõuete rikkumist ning selle eest on ette nähtud rahatrahv kuni 100 trahviühikut.

Veoautojuhtidele ja taksojuhtidele antud nõue hetkel veel ei laiene. Veoautojuhi ja taksojuhi ametikoolitust tõendava dokumendi esitamise nõue rakendub alates 01.01.2007.

Praegu käibel olevad ametikoolitustunnistused kehtivad viis aastat alates väljaandmise kuupäevast. Pärast kehtivuse lõppu on ettenähtud täiendkoolitus. Juht saab koolitustunnistuse vastavalt kehtivale õppekavale.

Ametikoolituse läbiviijate nimekirja saate siit

AL edastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile oma seisukoha seoses kabotaa?vedude korraldamisega

Autoettevõtete Liit edastas MKM-ile arvamuse seoses kabotaa?vedude korraldamisega Eestis. Olles küsinud arvamust enam kui sajalt riigisiseselt vedajalt ning arutanud sama küsimust liidu liikmeskonnaga, esitas Autoettevõtete Liit ministeeriumile ettepaneku avada veoturg liikmesriikide vedajatele välja arvatud Läti, Leedu ja Poola vedajad. Autoettevõtete Liit leiab, et veoturu avamine Läti, Leedu ja Poola vedajatele võib endast kujutada märkimisväärset ohtu eesti vedajate finantsstabiilsusele.

Enne teise ühinemisjärgse aasta lõppu tuleb liikmesriikidel teatada Euroopa Komisjonile kas nad avavad autokaubaveoturu oma territooriumil või pikendavad tähtaega veel kahe aasta võrra. Üleminekumehhanism toimib süsteemi 2+2+1 alusel, mis võimaldab kabotaa?vedude reguleerimist ülemineku aja (ühe aasta) vältel. Täielik üleminek kabotaa?vedude liberaliseerimisele on kõikidele liikmesmaadele ette nähtud kuupäevaks 01.05.2009.

Digitaalse sõidumeeriku nõue alates maikuust

Euroopa Liit teeb jõupingutusi digitaalse sõidumeeriku nõude kohaldamiseks. Kui digitaalse sõidumeeriku kasutamise nõuet on seni juba kaks korda edasi lükatud, siis alates käesoleva aasta Maikuust rakendub see suure tõenäosusega kõikides liikmesriikides.  Eestis väljastab Autoregistrikeskus digitaalse sõidumeeriku kaarte juba alates 2005. aasta augustist. ARK-i andmetel on käesolevaks hetkeks digimeeriku kaartide väljastamisega alustanud 17 liikmesmaad.

Digitaalse sõidumeeriku nõue puudutab uusi (tehasest tulevaid) sõidukeid. Pärast nõude heakskiitmist võib registreerida vaid sõidukeid, mis on vajaliku seadmega varustatud. Digitaalne sõidumeerik salvestab andmeid autojuhi  tegevuse kohta nii seadmes kui digitaalsel kaardil.

Loe antud teema kohta lähemalt ARK uudisest: http://www.ark.ee/atp/?id=33573

Hansabuss tegutsenud juba 10 aastat

  1. aastal tegevusega alustanud AS Hansabuss tähistas tänavu jaanuaris oma 10-aastast juubelit. Põhiliselt tellimusvedudega tegelev Hansabuss suudab lahendada ka kõige erinevamaid reisivajadusi (sh turismisõidud, esindussõidud, töötajate vedu, eriprojektid).Lisaks pakub ettevõte ka erinevaid liinivedusid.AS Hansabuss on Autoettevõtete Liidu liige alates aastast 2000.

Hansabussi sünnipäevakampaania kohta loe täpsemalt: http://www.hansabuss.ee/?pid=1

AL korraldas Tartu bussijuhtidele teabepäeva

19.01.2006

18. jaanuaril toimunud teabepäeva põhiteemaks oli töö- ja puhkeaja seadusega seonduv. Autoettevõtete Liidu Tartu piirkonna liikmesettevõtete bussijuhtidele mõeldud üritusel esinesid ettekannetega julgestuspolitsei liiklusjärelevalve talituse vanemkonstaabel Priit Tuuna ja AL-i direktor Villem Tori.

Tori sõnul puudutab antud valdkond otseselt igat elukutselist juhti. Sestap on hea meel tõdeda, et ka ettekannetele järgnenud aktiivne arutelu kujunes pikemaks kui esialgu planeeritud.

Teabepäev keskendus eeskätt bussijuhtide tööspetsiifikale nii kommerts- kui avalikel liinidel. Arutati erinevaid olukordi ning nende käsitlemist seaduses. Tõdeti, et teatud juhtudel on bussijuhtidel keeruline vastutada selle eest, et kõik oleks täpselt nii nagu seaduses ette nähtud. Näiteks võib juhtuda, et hoolimata korrektselt vormistatud liinigraafikust, muudavad rasked ilmastikuolud seaduse täitmise keerukaks.

Samuti tõdeti vajadust kujundada praktika võimalike probleemide lahendamiseks, mis lähtuks juba tekkinud olukordadest ning arvestaks kõikide osapoolte huve. Autoettevõtete Liit hindab seejuures kõrgelt tiheda koostöövõrgustiku teket politseiga ning panustab edaspidi selle jõulisemale arendamisele.

Eesti peab otsustama, kas avada siseriiklik autokaubaveoturg Euroopa Liidu vedajatele. Autoettevõtete Liit algatas diskussiooni ühtse seisukoha loomiseks.

02.01.2006

Eesti liitumisega Euroopa Liitu käivitus vastastikune üleminekumehhanism siseriiklike maanteetranspordi vedude teostamise osas. Siseriiklikud maanteetranspordi veod teise liikmesriigi territooriumil (e. kabotaa?veod) ei ole Eestis registrisse kantud vedajatele kuni teise ühinemisjärgse aasta lõpuni (01.05.06) lubatud. Sama kehtib teiste liikmesriikide vedajate kohta autoveo teenuste osutamisel Eestis.

Enne teise ühinemisjärgse aasta lõppu tuleb liikmesriikidel teatada Euroopa Komisjonile kas nad avavad autokaubaveoturu oma territooriumil või pikendavad tähtaega veel kahe aasta võrra. Üleminekumehhanism toimib süsteemi 2+2+1 alusel, mis võimaldab kabotaa?vedude reguleerimist ülemineku aja (ühe aasta) vältel. Täielik üleminek kabotaa?vedude liberaliseerimisele on kõikidele liikmesmaadele ette nähtud kuupäevaks 01.05.2009.

Autoettevõtete Liidus on teemaga seoses avatud diskussioon. Moodustamaks ühtset seisukohta ootab AL nii oma liikmete, kui ka kõikide teiste asjaosaliste seisukohti kabotaa?vedude teostamise korraga seoses.

Soomlased kingivad Eesti politseile kaalubussi

14.12.2005

Kolmapäeval, 14. detsembril annavad Tampere politseikooli ja Soome politsei esindajad Eesti politseile üle kaalubussi, millega saavad politseinikud määrata raskeveokite teljekoormust.

Politsei peadirektori sõnul läheb kingitud kaalubuss Ida politseiprefektuuri kasutusse ning sellega hakatakse kontrollima suur- ja raskeveokeid EL-i idapiiril.

Eesti Politseil on hetkel kokku neli kaalubussi, mida kasutavad spetsiaalse koolituse saanud politseiametnikud.

allikas: Politseiinfo

Loe täpsemalt: http://www.pol.ee/?id=380