Autoettevõtete Liidu üldkogu pani paika tegevussuunad järgmiseks perioodiks

13. juunil 2022 toimus Autoettevõtete Liidu üldkogu, kus pandi paika järgnevate aastate prioriteetsed tegevussuunad.

Transpordisektori väljakutsed

Transpordisektori väljakutsetest rääkides olid olulisel kohal rohe-eesmärgid maanteetranspordis. Nendega seonduvatest ees ootavatest muudatustest veondussektoris andis üldkogule ülevaate liidu liikme Scania Baltikumi säästvate transpordilahenduste juht Kaur Sarv. “Eesti ja Euroopa maanteetranspordis toimuvad hetkel suured muutused, mille peamised märksõnad on energiatõhusus ja heitmete vähendamine. Kõik veokite ja busside tootjad on välja toonud linnadesse sobivad elektriga raskesõidukid ning sel aastal tulevad teedele ka juba regionaalvedudeks sobivadlahendused. Fossiilsete kütuste asendamisega taastuvkütustega nagu biometaan ja roheline elekter parandame ka Eesti energiasõltumatust.”

Üldkogu kinnitas liidu tegevuskava aastateks 2023-2024 ning pikemaajalised tegevussuunad aastateks 2023-2027. Kinnitatud tegevussuundades võtab liit uuena fookusesse ka kompetentsi kujundamise ja arendustegevustes osalemise  jätkusuutlikku juhtimise (sh ESG kriteeriumide täitmise) toetamiseks liikmete hulgas ja transpordisektori ettevõtetes laiemalt.

Samas on jätkuvalt olulisel kohal ja juba pikemat lahenduseta ja ajas süvenevad probleemid nagu juhtide puudus. Liidu tegevjuht Kersten Kattai toonitas: „Kahtlemata on transpordisektori pikemaajalised väljakutsed järjest enam seotud kohandumisega rohe-eesmärkidega. Kuid nüüd juba lühiajalises plaanis tuleb lahendada terav kutseliste juhtide puudus. Kui ikkagi vaid 3% bussijuhtidest ja 12% veoautojuhtidest on alla 35-aastaseid, siis ei ole vanuselise ligipääsu piirangud kuidagi õigustatud. Oluline on võimalikult kiiresti, soovitatavalt juba kooskõlastusele saadetud liiklusseaduse muudatustega langetada bussijuhi vanuse alampiir piisava koolituse läbinuna 20. eluaastale ja seda kõikidel riigisisestel vedudel mitte ainult kohalikel liinidel“.

Liidu eesmärgid ja tegevus

Lisaks väliskeskkonna väljakutsetele heideti üldkogul pilk tagasi ka organisatsiooni toimimisele ja tõhususele ning vaatamata keerulistele probleemidele valdkonnas tunnustasid liidu liikmed senist tegevust liikmete huvide esindamisel ja sektori nähtavuse tagamisel. „Tunnetame selgelt meie nähtavuse paranemist ning selgeid samme usalduslike suhete ja professionaalsusel põhineva partnerluse suunas riigiga, kuigi ka siin on pikk tee on veel minna“, tunnustas senist tegevust Hansabussi juht Indrek Halliste.

„Liidu peamine eesmärk on liikmete esindamine  veonduse kui tegevusala arengute eest seismisel. Selleks, et olla heaks partneriks poliitika kujundajatele ja teistele osapooltele peame kahtlemata pingutama. Just erialaliitude kaudu on õige sektori esindajatel riigiesindajatega suhelda, sest sellisena on ettevõtete erihuvid lihvitud ühishuviks erinevalt sellest kui üksikud mõjukad ettevõtted personaalseid ja tihti küllatki läbipaistmatuid erihuvisid esindavad“, selgitas pea aasta liitu eesotsas olnud Kattai.

Üldkoosoleku otsuse kohaselt jätkavad liidu juhatuses Andrei Mända (president), Andrus Laul, Meelis Lippe, Ago Vingissar, Kaupo Nõmmemees ja Indrek Halliste, uute liikmetena lisanduvad Üllar Kaljuste (AS SEBE) ja Andrei Novikov (AS Tallinna linnatransport).

Autoettevõtete Liit on transpordisektori erialaliit, mis ühendab veonduse valdkonnaga seotud ettevõtjaid. Liit soovib igakülgselt kaasa aidata veonduse arendamisele, koondades ja esindades ettevõtjate ühishuvi veondusalastes ja majanduspoliitilistes küsimustes suhetes avaliku sektori ja kõigi teistega osapooltega.