Olukord transpordisektoris ja veomahtude muutused 2022. aastal

Autoettevõtete Liidu üldkogul heideti pilk ka möödunud aastale ja olukorrale sektoris, sh kuidas muutusid eelmisel aastal veomahud. Transpordiettevõtete tulud 2022. aastal küll kasvasid 26% (maanteetransport 23%), kuid ligi 20% sellest oli üldine hinnakasv. Kui 2021. aastal veoteenuse mahul kasvasid koroonapandeemia eelsest tasemest kõrgemalegi, siis 2022. aastal ja eriti selle teises pooles hakkas majanduslangus veondussektoris tunda andma. Veosemahud võrreldes 2021. aastaga langesid 6%, sh riigisisesel veol 3% ja rahvusvahelisel veol koguni viiendiku ulatuses. Maanteekaubaveo mahust 85% moodustas riigisisene vedu.

Tabel 1. Kaubavedu maanteel, veose maht (tuhat tonni) ja muutus võrreldes

  Veose maht Muutus võrreldes eelmise aastaga
  Kokku Riigisisene

Vedu

Rahvusvaheline

vedu

Kokku Riigisisene

vedu

Rahvusvaheline

vedu

2022 27 359 23 252 4 107 -6% -3% -20%
2021 28 891 23 970 4 922 19% 22% 7%
2020 23 298 18 714 4 584 -22% -25% -9%
2019 28 369 23 353 5 016 0% 1% -6%
2018 28 493 23 198 5 295

Sõitjateveo mahud 2022. aastal võrreldes 2021. aastaga kasvasid ligi viiendiku võrra. Kui maakondade bussiliinide sõitjate arvud on taastunud enam-vähem koroonapandeemia eelsele tasemele, siis riigisiseste ja rahvusvaheliste liinivedude ja juhuvedude sõitjate arvud jäid veel oluliselt kaugemale 2019. aasta tasemest.

Tabel 2. Sõitjate vedu bussiga, sõitjate arv (tuhat) ja muutus võrreldes aastaga 2021 ja 2019 (Allikas: Statistikaamet, TS541)

  2018 2019 2020 2021 2022 2022 vs 2021
Kokku 150 202 161 800 109 222 97 183 121 950 25%
Maakonnaliin 16 750 23 848 18 879 18 099 22 667 25%
Linnaliin 123 593 126 216 84 176 73 337 91 483 25%
Vallaliin 615 844 527 688 1 032 150%
Riigisisene kaugliin 4 009 3 898 2 362 2 138 2 915 36%
Rahvusvaheline liin 1 405 1 608 417 242 697 288%
Riigisisene juhuvedu 3 340 4 830 2 780 2 628 3 023 15%
Rahvusvaheline juhuvedu 491 557 82 52 133 255%

Suurt negatiivset mõju avaldavad 2022. aastal ennekõike avaliku teenindamise lepingute aluselt töötavatele bussiettevõtetele nii kütuse kui muude kulude kasv. Pikaajalise töö tulemusena õnnestus aasta lõpuks saavutada avaliku teenindamise lepingute indekseerimise muutmine kvartaalseks alates 2022. a IV kvartalist, mis võtab teenuse osutamisel sisendkulude hinnamuutused kiiremini arvesse.

Kokkuvõttes, ei taastunud eelmisel aastal ei kauba- ega veoseveo mahud pandeemialasele tasemele. See on ühest küljest raskendanud transpordiettevõtete olukorda ja teisalt hajutanud tähelepanu transpordisektori oluliste probleemide kriitilisuselt. Need probleemid teravduvad üha enam, kui veomahud taastuvad pandeemiaeelsele tasemele ning hakkavad takistama transpordisektori konkurentsivõimet.