Autoettevõtete Liit toetab teekasutustasude tõusu kui sellega kaasnevad sisulised muudatused tasude kogumisel, järelevalvel ning kasutamisel

Autoettevõtete Liit leiab eelnõule antud tagasisides, et arvestades üldist hinnakasvu ja ka transporditaristu hoiuks tehtavate kulude suurenemist on teekasutustasude tõstmine põhjendatud. Samuti on senisest suurem diferents vanemate ning uute ja vähemsaastavate veokite teekasutustasu määrades mõistlik, et soodustada väiksema keskkonnajalajäljega veokite kasutuselevõtmist. Kuid lahendust vajavad ka mitmed maksu rakendamisega seotud ja pikka aega lahendamata küsimused.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium plaanib tõsta 2026. aastast veokite teekasutustasu. Kava kohaselt tõusevad teekasutustasud kõige raskematel veokitel päevatasudena keskmiselt 1,5 korda ja aasta tasudena keskmiselt kolmandiku võrra (vt tabel). Kõige vanematel veokitel (enam saastavatel euroklassidel), tõuseb tasu kuni kaks korda päevatasu ja poole võrra aasta aastatasu puhul.

Tabel. Üle 12 tonnise täismassiga ning 4 ja enama teljega veokite teekasutustasu muutus

EURO-heitgaasiklass Tasumäär (eur) Päeva-tasu tõus Aasta-tasu tõus
Päev Nädal Kuu Kvartal Aasta
kehtiv uus kehtiv uus kehtiv uus kehtiv uus kehtiv uus
EURO 0, I, II 12 40 65 100 130 200 325 500 1300 2000 233% 54%
EURO III 12 30 60 75 120 150 300 375 1200 1500 150% 25%
EURO IV, V, EEV 12 26 55 65 110 130 275 325 1100 1300 117% 18%
EURO VI + 12 22 50 55 100 110 250 275 1000 1100 83% 10%
Heiteta sõiduk 10 25 50 125 500

Suurema mõjuga saavad uued teekasutustasud olema nendele ettevõtetele, kes maksavad tasu peamiselt päeva kaupa. Kui kvartali ja aastatasud tõusevad kõige uuematel veokitel 10%, siis päevatasu 80%. Päevatasu suurem tõus on põhjendatav sellega, et välismaised vedajad maksavad ühe kolmandiku Eesti teekasutustasust, kuid sellest 80% laekub päevatasudest. Eesti vedajate puhul vastupidi –  20% laekub päeva ja 2/3 kvartali ja aasta tasudest. Niisiis lühiajalise tasu suurem tõus mõjutab enam välismaiseid vedajaid ja nende maksustamine on õigem, kui et vaid Eesti autovedajate kanda maksutõus jätta.

Suuremad teekasutustasud jõuavad lõpuks teenuste lõpphindadesse ja seega iga inimese rahakotti. Autotranspordi kogukuludes on teekasutustasude osakaal küllatki väike (hinnanguliselt kuni 1%), kuid oluline on jälgida sektori kogu maksukoormust, kus on lisaks veel ka raskeveokimaks, kütuseaktsiis, välisvedudel võrreldes teiste riikidega ka suuremad tööjõumaksud jne. Eesti peab jälgima, et võrreldes teiste riikidega me ei kaotaks oma transpordisektori konkurentsivõimes, sest positiivse ekspordikäibega toodab sektor meie riigile tulu.

Vajalikud on muudatused maksu tõhusamaks rakendamiseks

Mõistes, et elukallidus on tõusnud ja koos sellega ka kulud teede hooldusele, saab Autoettevõtete Liit aru teekasutustasude tõstmise vajadusest. Kuid ettepanekutes ministeeriumile juhtisime tähelepanu ka mitmele teisele maksu rakendamisega seotud ja pikka aega lahendamata küsimusele.

  • Politsei suudab teekasutustasu maksmist kontrollida vaid umbes 0,1% igapäevaselt Eesti teedel liikuvatest veokitest. Kontrollid näitavad, et kuni 10% Eesti ja 4% välismaistel vedajatel on teekasutustasu makstama. Seega oleks hädavajalik võtta kasutusele automaatsed teekasutustasu kontrollimise ja maksmise süsteemid. See oleks riigi jaoks investeering, mis tasude paremast laekumisest väga kiiresti ära tasuks. Lisaks ühtlustub ettevõtluse konkurentsikeskkond, kuna tasu mitte maksmisega ei ole võimalik saada konkurentsieelist.
  • Euroopa riikides on levinud praktika, et veokil ei lubata enne edasi sõita kui makstud on nii teekasutustasu kui ka saadud trahv. Kui teekasutustasu puhul saab kontrollija edasi sõitmist takistada kuni maks on makstud, siis trahvi puhul näeb riigi karistuspoliitika näeb ette, et  veokijuhile antakse kaasa trahvitšekk ja sõitu võib jätkata. Keegi ei tea, kas ja millal tehtud trahv tasutakse. Meie ettepanek on võtta ka Eestis kasutusele põhimõte, kus edasi sõitmine ei ole lubatud kuni ka trahv on tasutud. Samuti tegime ettepaneku tõsta kehtivaid trahvimäärasid kümme korda, sest seni on need üliväikesed (autojuhile maksimaalselt 50 eurot ja ettevõttele maksimaalselt 1800 eurot).
  • Tegime ettepaneku, et suunata teekasutustasu 100% riigi ja kohalike omavalitsuste teede hoiuks. See on tasu otstarve seaduse kohaselt, kuid teadupoolest ei võimalda teehoiu alarahastamine hoida ka tänast teede taset. Meie teada ei ole ka kohalikele omavalitsustele riigi poolt teede hoolduseks antavat raha suurendatud pärast teekasutustasude kehtestamist, kuigi veokid sõidavad ju ka omavalitsuste teedel.

Vaata lisaks:

AEL seisukoht Liiklusseaduse muutmise eelnõu kohta