Eelinfo ühistranspordiseaduse § 34 alusel toimunud vedude hüvitamisest

Transpordiamet annab vedajatele teada, et ÜTS §-ga 34 pandud avaliku teenindamise kohustuse täitmise eest makstakse kommertsliiniveo vedajatele hüvitist perioodil 8. september 2019. a kuni 31. detsember 2023. a. kehtinud liiniloa alusel osutatud veoteenuse eest. Hüvitist makstakse põhjendatud nõuetest 50% saamata jäänud piletitulust (nullpiletid vastava täishinnaga piletite summast).

Eelteade on informatiivne kavatsetavast hüvitamise alustamisest ja peale vastavate käskkirjade allkirjastamist edastatakse täpsemad juhised hüvitamise taotluste vormistamise ja esitamise tingimuste kohta.

Euroopa Kohtu lahendiga (C-614/20) tunnistati ühistranspordiseaduse § 34 (kohustus tasuta vedada teatud kategooria sõitjaid) Euroopa Liidu õigusega vastuolus olevaks. Euroopa Kohtu 08. septembri 2022. a otsuse kohaselt tuleb vedajale maksta hüvitist teatud sõitjate tasuta vedamise kohustuse panemisel. Kehtiv ÜTS § 34 on Euroopa Liidu õigusega vastuolus, kuna sõnaselgelt välistab vedajale hüvitise maksmise.

Tulenevalt nimetatud kohtuasjast ning võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel, sätestatud avaliku teenindamise kohustuse panemist ja sellega kaasnevat hüvitise maksmist on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja Transpordiametis ettevalmistamisel vastavad käskkirjad.