ELEA, ERAA ja AL ühispöördumine pikemate ja raskemate autorongide kasutamiseks Eestis

Eesti ekspedeerimise ja logistikateenuste pakkujaid ja autovedajaid ühendavad organisatsioonid (ELEA, ERAA ja AL) tegid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ühispöördumise. Pakkusime välja ettepaneku algatada poliitikamuudatused võimaldamaks pikemate ja rakemate autorongide (20,75 m ja 25,25 m täismassiga kuni 60 tonni) kasutamist Eestis.

Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 näeb ette suurendada transpordisüsteemi konkurentsivõimet, arendades seda säästvalt, nutikalt ja kulutõhusalt, vähendades selle keskkonnajalajälge ning muutes taristul liiklemise ohutumaks. Arengukava kohaselt peab vähenema transpordisektori CO2 heide aastaks 2035 ligi 40% võrreldes 2019. aastaga.

Eesti on võtnud ambitsioonika plaani kliimaeesmärkide saavutamisel, mis nõutab kogu ühiskonna, sh erinevate ettevõtlussektorite, ühist pingutust. Eesti transpordi ja liikuvuse poliitika arengukava ei eesmärgista riigi ootuseid maanteetranspordi sektori toimimise tõhususele ja panusele kliimaeesmärkide saavutamisse. Sektori esindusorganisatsioonid peavad oluliseks sektori rolli määratlemist nendes küsimustes ning koostööd riigi ja teiste partneritega seatud sihtide saavutamiseks.

Autoveosektori konkurentsivõime tõstmiseks nii Eestis kui rahvusvaheliselt, panustades samal ajal kliimaeesmärkide ja transpordisektori keskkonnatõhususe saavutamise eesmärki on lihtsasti rakendatavaks meetmeks tõstmaks Eesti teedel pikemate ja raskemate autorongide kasutamise lubamine.

Pikemad ja raskemad autorongid mahutavad 30-40% rohkem kaupa. Muudatuse rakendamisel väheneb autorongide läbisõit ligikaudu 41 miljonit kilomeetrit aastas, mis tähendab ligikaudu 106 kt CO2 heitme vähenemist ühes aastas. Pikemate ja raskemate autorongide kasutuselevõtt toob kaasa üldise liiklustiheduse vähenemise õhukvaliteedi paranemise ja mürataseme languse ning ka suurema liiklusohutuse.

Muudatuse rakendamine aitab kaasa Eesti transpordisektori üldisele konkurentsivõime ja kulutõhususe kasvule, vähendades näiteks ümar- ja hakkpuidu veos 10 a jooksul kulusid ligikaudu 122 miljoni euro ulatuses. Eesti lähiriikides on (nt Soome, Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa jt) on pikemad moodulveokid teedele lubatud.

Nii Eestis kui Euroopas on üha süvenev veokijuhtide puudus. Meie ettepaneku kohane poliitikamuudatus aitab juhtide puudust leevendada, kuna selliste autorongide puhul teeb kaks juhti ära kolme juhi töö ehk autojuhtide puudus leeveneb ühe kolmandiku võrra.

Vaata lisaks: