Tööinspektsioon kontrollib autojuhtide töö- ja puhkeaja nõuetest kinnipidamist

Vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on Tööinspektsioon intensiivistanud sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrollimist. Põhja inspektsioonil, so Tallinnas ja Harjumaal ning Lõuna inspektsioonil Tartus on selleks eraldi tööinspektorid.

Tööinspektsioonil on plaanis muretseda spetsiaalne tarkvara, mis hakkab analüüsima digitaalmeerikute ehk digitaalsete tahhograafide ja analoogmeerikute salvestuslehtedel olevat informatsiooni. Tööinspektor kontrollib ja analüüsib tööandja juures aasta vältel säilitatud analoogmeerikute salvestuslehti ja digitaalmeerikutelt  spetsiaalsetele mälupulkadele /downloadkey’dele/ salvestatud informatsiooni. Kaasasolevasse arvutisse skaneeritakse nii analoogmeerikute salvestuslehed kui ka mälupulkadel olevad originaalfailid. Peale andmete kontrollimist tööinspektori poolt, arvuti analüüsib sisestatud andmeid ja  väljastab kontrollakti, kus tuuakse välja sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja nõuete alljärgnevad rikkumised:
1. päevase, nädalase ja kahe järjestikuse nädala sõiduaja nõuetele mittevastavused;
2. vaheaeg peale 4,5 tunnist sõitu, selle mittekasutamine ja ka ettenähtust lühema vaheaja kasutamine;
3. igapäevase ja –nädalase puhkeaja nõuetele mittevastavused;
4. määrdunud ja rikutud analoogmeeriku salvestuslehed.
Peale ülaltoodu kontrollitakse veel, kas tööandja:
1. peab tööaja arvestust;
2. poolt koostatud sõitjateveo töögraafik ja sõiduplaan  vastavad ettenähtud  nõuetele;
3. on asendanud määrdunud või rikutud salvestuslehti;
4. on tööinspektorile taganud ligipääsu kõigile talle vajalikele andmetele.

Praegu toimub samade andmete kontrollimine käsitsi, mis võtab küllaltki palju aega.
Suurt probleemi tekitab nii praegu, kui ilmselt ka tulevikus see, et autojuhid ei registreeri ega reguleeri sõiduki seisu ajal oma õiget tegevust sõidumeerikul olevate tegevuste sümbolite järgi, kasutades selleks ettenähtud lülitit. Liikumise ajal näitab sõidumeerik automaatselt sõiduaega, mida tähistab sümbolina „rool”. Auto seismise ajal aga autojuht võib teha muud tööd, olla olekuvalmis või puhata.
Kahjuks  paljud tööandjad ei tunne ega tea nõudeid, mis on küllalt kokkuvõtlikult välja toodud Autoettevõtete Liidu ja Julgestuspolitsei liiklusjärelevalve talituse ühistööna väljaantud trükises „Kutselise auto- ja bussijuhi töö- ja puhkeaja arvestamise juhend”. See peaks olema nii tööandja, logistiku  kui ka autojuhi kohustuslik õpik.

Rikkumiste avastamisel võib tagajärjeks olla see, et tööinspektoril on õigus kohtuvälise väärteo menetlemise korras määrata, vastavalt  Liikluseeskirja  § 7429 ja 7443 – 7453 väljatoodud  rikkumiste esinemisele, trahvi. Tööinspektor võib väärteo esinemisel trahvi määrata kas tööandjale või autojuhile. Nii tööandjad kui ka autojuhid peaksid endale teadvustama, mida tähendab sattumine Karistusregistrisse.

 

Toivo-Ants Mäe
Sõidukijuhtide tööinspektor
Tööinspektsiooni Põhja inspektsioon