Parema palga nimel peaks ametiühing ettevõtjatega koostööd tegema

Autoettevõtete Liidu bussiveo sektsioon  arutas Riikliku Lepitaja ettepanekut bussijuhtide palgamiinimumi tõstmiseks alates 01. jaanuarist 2014.

Tegemist on Autoettevõtete Liidu ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu vahel sõlmitud alampalga leppega, mis laieneb kõigile sektori avaliku ja kommertsliiniveoga tegelevatele ettevõtjatele ja nende töötajatele.

Üldtöökokkuleppega kehtestatud palgamiinimum on tase, millest väiksema töötasu maksmine on keelatud. Lisaks kehtivad paljudes suuremates ettevõtetes oma sisemised kollektiivlepingud.

Bussiettevõtete juhid tõdesid, et bussijuhtide palga tõstmine on vajalik  ja  miinimumtasu viimine tasemeni, mis algab 1000st eurost, oleks vajalik. Siiski lükkasid ettevõtjad tagasi Riikliku Lepitaja ettepaneku ega tõsta tagasiulatuvalt sektori palgamiinimumi.

Selle otsuse üheks ajendiks on, et osapoolte vahel sõlmitud ja sektorile  laiendatud üldtöökokkulepe ei täida oma eesmärki ning tema põhimõtted ei ole rakendunud. Riigihangete võitmiseks ja turul eelise saamiseks on süvenemas  tendents, et bussijuhtidele makstakse ametlikult kehtivat miinimumpalka, kuid juhid võetakse tööle käsunduslepingutega või vormistatakse näiteks 0,5 koormusega, tegelikke töötunde arvele ei võeta. Tööinspektsiooni hinnangul ei võimalda kehtiv seadusandlus vajaliku kontrolli teostamist ettevõtetes.

Antud olukorraga ei ole Autoettevõtete Liidu liikmed rahul, sest näevad ebapiisava kontrolli tulemusena ohtu oma konkurentsivõimele.

Teiseks ajendiks on, et avalikul liiniveol kasutatava hinnaindeksi süsteem, mille alusel kulud vedajale kompenseeritakse aastase viivitusega, ei kata ettevõtjate üldtöökokkuleppe palgatõusust tulenevat kulude kasvu. Avaliku liiniveo rahastamise tagamine vastavalt üldtöökokkuleppega kehtestatavale palgatõusule, annaks vedajatele kindluse edaspidiseks.

Üldtöökokkuleppe sõlmimise eelduseks saab olla  toimiv ühistranspordi hinnaindeks.
Koostöös ametiühinguga tuleb teha tööd selle nimel, et jõuda  ühistranspordi hinnaindeksi metoodika muutmiseni.

Autoettevõtete Liit moodustab töögrupi, kuhu kaasatakse ettevõtjaid ka väljastpoolt liidu liikmeid, et välja töötada ettepanekud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile seadusandluse muutmiseks.

Autoettevõtete Liit soovib jätkata sotsiaaldialoogi ametiühinguga, et üheskoos leida võimalused bussijuhtidele paremate töö- ja palgatingimuste loomiseks.