Autoettevõtete Liit tutvus liiklusohutuse korraldusega Prantsusmaal

22.-23. novembril toimus Tallinnas seminar: „Liiklusohutuse korraldus Prantsusmaal“. Ürituse korraldasid Prantsuse Suursaatkond koostöös Maanteeametiga. Üritusel esinesid ettekannetega valdkonna tippspetsialistid Prantsuse Transpordi-, Tehnika-, Turismi- ja Merenduse Ministeeriumist: Pr Catherine Marque (Rahvusvahelise Liiklusohutuse Osakonna juhataja), Pr Annie Canel, (ministeeriumide vahelise töögrupi juhataja asetäitja) ja Hr Yves Marchadour (Maanteetranspordi Osakonna juhataja asetäitja nõunik).

Kahepäevase seminari põhiülesandeks oli tutvustada prantslaste kogemusi liiklusohutuspoliitika korraldamisel ja elluviimisel. Seminari esimese päeva põhiteemadeks olid: liiklusohutuspoliitika institutsionaalne korraldus; informatsioon, propaganda, ennetustegevus ja seaduserikkumiste limiteerimine. Eesti liiklusohutuspoliitikast esitas ettekande Hr Harri Kuusk (Maanteeameti peadirektori asetäitja). Seminari teisel päeval tutvustati kauba- ja reisijate transpordi kontrolli korraldust Prantsusmaal ning erinevate EL-i liikmesriikide omavahelist koostööd maanteetranspordi kontrolli valdkonnas.

Üritusel osales arvukalt erinevate liiklusohutuse valdkonnaga seotud sidusrühmade esindajaid, kellel oli meeldiv võimalus ammutada seminarilt rohkesti informatsiooni Prantsusmaa kogemustest. Kõikide ettekannete ühiseks nimetajaks oli küsimus, kuidas vähendada õnnetusi ning säästa inimelusid liikluses. Sellest lähtuvalt leidsid kahe päeva jooksul käsitlemist kõik olulisemad teemaga seotud valdkonnad ja sõlmküsimused.

Kindlasti väärib siinkohal märkimist Prantsusmaa jõuliselt organiseeritud liiklusohutuspoliitika, mis on aasta-aastalt näidanud üha paremaid tulemusi. Prantsusmaa on, hoolimata sõidukite arvu kasvule, suutnud oluliselt vähendada liikluses hukkunute arvu ning loodab vastava näitaja peagi viia poole väiksemaks võrreldes 2001. aastaga. Võtmesõnadeks on siin ühelt poolt ametkondade tõhus töö, toimivad struktuurid ja kaasaegne tehnika, teisalt aga üldsuse teavitamine, haridussüsteem, informatsioon ja propaganda.

Seminari lõppedes tõdeti, et liikluskorralduse valdkond vajab tõhusamaks funktsioneerimiseks riikidevahelist koostööd. Nii prantslased kui eestlased hindasid seminaril vahetatud infot kõrgelt ning avaldasid vastastikku lootust edaspidisteks koostööprojektideks.