AL üldkogul osalejad pidasid vajalikuks tõsta bussijuhtide palka 2009. aastal kuni 15%

Autoettevõtete Liitu kuuluvate bussiettevõtete juhid tõdesid, et kuigi Eesti majandusolukorra halvenemise tõttu on olukord tööjõuturul paranenud ja tööd soovivate bussijuhtide hulk on suurenenud, on jätkuvalt vaja tõsta bussijuhtide palka. Seda selleks, et meelitada bussijuhiks nooremaid inimesi ning vähendada välismaale tööle suunduvate juhtide hulka. Vastasel korral ei ole 4-5 aasta pärast enam kedagi rooli panna. Ettevõtjad tõdesid, et bussijuhtide palka tuleb tõsta aastas vähemalt 10-15%, seda ka üldise majanduslanguse olukorras.

Samas otsustasid transpordiettevõtete juhid, et hetkel ei ole võimalik uuendada Autoettevõtete Liidu ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu vahel 2007. aastal sõlmitud üldtöökokkulepet ega tõsta kogu transpordisektorile laienevat miinimum tunnipalga tariifi. Selle otsuse ajendiks on Maksu- ja Tolliametis värskelt valminud transpordisektori palga- ja maksuanalüüs millest ilmneb, et sõlmitud üldtöökokkulepe ei täida oma eesmärki ning tema põhimõtted ei ole rakendunud. Nimelt selgub analüüsist, et suurema osa transpordiettevõtete palgatase on tunduvalt madalam kui Autoettevõtete Liitu kuuluvatel ettevõtetel ja väga paljud ettevõtted maksavad auto- ja bussijuhtidele ametlikult vaid kehtivat miinimumpalka. Teades tegelikku olukorda tööjõuturul, tõestab Maksu- ja Tolliameti analüüs, et transpordisektoris toimub endiselt ebarealistlikult madala palga maksmine ning töökorraldus ei vasta kokkulepitud nõuetele.

Antud olukorraga ei ole Autoettevõtete Liidu liikmed rahul, kuna üldtöökokkuleppe laiendatud täitmist kogu sektoris ei ole suudetud tagada ega kontrollida ning Liidu liikmed näevad selles ohtu enda konkurentsivõime säilitamisel. Sellest tulenevalt teeb Autoettevõtete Liit ettepaneku alustada üldist arutelu transpordisektoris süveneva kriisi leevendamiseks, kaasates sellesse Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti.