Valminud Rohetiigri transpordi teekaart seab ambitsioonika eesmärgi
Avalikustati Rohetriigi transpordi teekaart 2040

Rohetiiger on valdkondade vaheline koostööplatvorm, mille eesmärk on luua tasakaalus majanduse mudel Eestile ja maailmale ning seda ettevõtjate, avaliku sektori, vabakonna ja üksikisikute koostöös.

Transpordi teekaart on sektori konkurentsivõimet tõsta aitav tegevuskava, mille aluspõhimõteteks on minimaalne keskkonnamõju ning maksimaalne ühiskondlik ja majanduslik heaolu. Teekaart käsitleb nii reisijate kui kaupade liikumist kõigil neljal transpordiliigil: maantee-, mere-, raudtee- ja lennutranspordis. Maanteetranspordi teekaardi kokkupanemist juhtis Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai.

2040. aastaks püstitatud eesmärgiks on 90% CO2 kokkuhoid. Eesti transpordisektori kasvuhoonegaaside heide mnoodustas 2019. aastal kogu riigi kasvuhoonegaaside heitest ligikaudu 16%. Transpordisektori heitest 97% pärines maanteetranspordist, millest ligikaudu 70% tuleb sõitjate ja 30% kaubaveost. Sõitjate veost omakorda enam kui 90% tuleneb sõiduautodest, mis omakorda kogu riiklikust bilansist moodustab ⅔.

Teekaardis on esitatud konkreetsed muudatuseettepanekud

Teekaardi eesmärk on näidata, millisel viisil peaks sektor muutuma, et transpordiliikide üleselt vähendada CO2  90%.  Järgnevalt on esitatud kokkuvõte suurimat mõju avaldavatest ettepanekutest, mida realiseerides oleks võimalik järk-järgult liikuda loodusega kooskõlas oleva majandusmudeli poole.

Reisijatevedu ja liikuvus

Meede Selgitus
Multimodaalsed liikuvuskeskused Piirkondlike, erinevaid transpordiliike ühendavad ja sõiduautost teistesse liikumisviisidesse üle minemise võimalusi pakkuvate sõlmpunktide loomine.
Kiired bussiühendused suuremate keskuste vahel Bussitaktliinide  käivitamine suuremate keskuste vahel kõikides maakondades eesmärgiga tõsta ühistranspordi kiirust võrreldes sõiduautoga. Ekspressliinide kasutuselevõtt linnades.
Ühissõidukite rajad ja prioriteet Tallinnas ja Tartus Ühistranspordi täiendav  eraldamine muust liiklusest ja  kiiruse suurendamisega selle konkurentsivõime tõstmine.
Auto ühiskasutuse suurendamine Sõiduautos olevate inimeste arvu suurenemine keskmiselt 1,7 inimeseni autos. Jagatud mobiilsuse ja ühise sõitmise planeerimine.
Automaksu kasutuspõhine rakendamine Maksu tasumine ka lühemate perioodide eest kui aastapõhiselt, millele lisaks asukohapõhisuse arvestamine.
Sõidukiiruse alandamine kõrval- ja kohalikel teedel Maksimaalse sõidukiiruse alandamine kiiruseni 80 km/h, mis aitab kaasa nii liiklusohutusele kui kütuse säästule.
Rööbastranspordi arendused Tallinna linnapiirkonnas Vastavalt mitmetele analüüsidele konkreetsete trammiliinide väljavalimine ja ühenduste rajamisega alustamine.
Liikuvusega arvestav maa- ja ruumikasutuse planeerimine Linnade ja nende valgalade maa- ja ruumikasutusel MaaS põhimõtte rakendamine ehk lähtumine eelkõige  hästi kättesaadavates ja kiiretest ühistranspordiühendustest, jalgsi- ja rattaliikumisest ning mikromobiilsuse võimalustest.
Targad elektriauto kodulaadijad Elektriauto omanikele nn targa laadija soetamise toetamine, et neid elektrisüsteemi reguleerimisturul tasakaalustava varana kasutada.
Rataste ostutoetus E-rataste jt aktiivseid liikumisviise toetavate vahendite ostutoetus.

Kaubaveod

Meede Selgitus
Pikemate ja raskemate autorongide lubamine Tonnaaži tõstmine 60 tonnile ja pikkuse suurendamine kuni 25,25-meetrini aastaks 2025 ja 34,5-meetrini aastaks 2030, mis võimaldaksväiksema arvu veokite ja autojuhtidega transportida rohkem kaupa.
Veokite ostutoetus biometaani ja elektriveokitele Gaasi- ja elektriveokite kasutamise toetamine Eesti sisestel kaubavedudel ning elektriveokite ostutoetus koos logistikakeskuste ning depoolaadimise toetusega.
Avaliku sektori hangetes keskkonnasõbralikuma veeremi eelistamine Taastuvkütuseid ja EURO VI veokite selge eelistamine avaliku sektori hangetes teedeehituses, Riigi Kinnisvara ehitustel ja riigiettevõtete transporditeenuste hangetel.
Veokipargi uuendamine EURO VI ja taastuvkütuseid kasutavateks veokiteks Kohaliku veokipargi uuendamise toetus EURO 0-V heiteklassidest EURO VI-le, teekasutustasu ja raskeveokimaksu vabastus elektri- ja gaasiveokitele ja tasu diferentseerimine sisepõlemismootoriga veokitele EURO-klasside alusel.
Raskeveokite laadimistaristu arendamine Riigi poolt vähempakkumiste tüüpi oksjonite korraldamine (sarnaselt taastuvenergia arendamise oksjonitele) strateegilistesse kohtadesse laadimistaristu väljaehituseks.
Vaata lisaks: