Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ja Autoettevõtete Liit alustavad läbirääkimisi kollektiivlepingu laiendatavate tingimuste üle

Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ja Autoettevõtete Liit informeerivad kavatsusest alustada läbirääkimisi kollektiivlepingu laiendatavate tingimuste üle.

Sotsiaalpartnerid (Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ja Autoettevõtete Liit) alustavad läbirääkimisi kehtiva Sõitjateveo üldtöökokkuleppe (13.04.2020-31.03.2025) pikendamise, palgatingimuste ning töö- ja puhkeaja tingimuste osaliseks muutmiseks.

Vastavalt kollektiivlepingu seadusele informeerivad sotsiaalpartnerid sõitjate veoga tegelevaid tööandjaid ja töötajaid, et kavatsevad taotleda kollektiivleppe laiendamist tulevikus kehtima hakkavate palgatingimuste ning töö- ja puhkeaja tingimuste osas.

Laiendatava tingimuse kohaldamisalana kavandatakse:

  1. Pikendada töötasu alammäärade kehtivust ja muuta osaliselt töö- ja puhkeaja tingimusi töötajatele, kelle puhul on täidetud mõlemad alljärgnevad tingimused: 1) kes on ühistranspordiseaduse mõttes avaliku teenindamise lepingu alusel bussiveoga tegelevate ja selleks tööjõudu rentivate tööandjate töötajad, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist, sh avaliku teenindamise lepingu alusel töötavad bussijuhid;2) keda rakendatakse avaliku teenindamise lepingu täitmisel, mille riigihankel on tööandjal võimalik esitada pakkumus pärast Üldtöökokkuleppe Lisa 1 paragrahvis 9 nimetatud miinimum kuutasu kehtima hakkamist.
  2. Muuta töötasu alammäära ning osaliselt töö- ja puhkeaja tingimusi (13.01.2020 sõlmitud Sõitjateveo Üldtöökokkuleppe Lisa 1 ja selle muudatused) ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate bussiveoga tegelevatele (ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel) ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ning nende töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist.
  3. Laiendatavate tingimuste eeldatav jõustumisaeg on 1. oktoober 2024.

Konsulteerimisprotsessis osalemise soovist palume teada anda 10 päeva jooksul käesoleva teate ilmumisest, 22.03.2024 kuupäevaks, ETTA-le aadressil Kalju 7-1, Tallinn, e-post etta@etta.ee ja/ või Autoettevõtete Liidule aadressil Akadeemia tee 20, Tallinn, e-post al@autoettevoteteliit.ee.

Kehtiv üldtöökokkulepe ja selle muudatused on leitavad: https://autoettevoteteliit.ee/sotsiaalsuhted/