Autoettevõtete Liidu olulisemad ettepanekud õigusloomesse 2023. aastal

Autoettevõtete Liit osales  liikmete huvide esindamisks ning veonduse kui tegevusala arendamisele kaasaaitamiseks 2023. aastal aktiivselt õigusloomes avaldades seisukohti ja tehes ettepanekuid Euroopa Liidu õigusaktide eelnõudest kuni siseriiklike seadusandlike algatusteni. Järgneb ülevaade olulisematest neist ning nende tulemustest:

1. Liiklusseaduse muutmine (teekasutustasude tõstmine)  

AEL selgitas eelnõule antud tagasisides, et arvestades üldist hinnakasvu ja ka transporditaristu hoiuks tehtavate kulude suurenemist on teekasutustasude tõstmine põhjendatud. Samuti on senisest suurem diferents vanemate ning uute ja vähemsaastavate veokite teekasutustasu määrades mõistlik, et soodustada väiksema keskkonnajalajäljega veokite kasutuselevõtmist. Kuid tegime mitmeid kaasnevaid lisaettepanekuid:

  • suunata teekasutustasu sihtotstarbeliselt riigi ja kohaliku omavalitsuse teehoiu parandamiseks, tagades, et raha kasutatakse transporditaristu hoiuks.
  • võtta kasutusele automaatsed teekasutustasu tuvastamise ja tasumise süsteemid, et tõhustada järelevalvet ja tagada võrdne konkurentsikeskkond.
  • tõsta teekasutustasu maksmise rikkumiste puhul trahvimäärasid 10 korda, et suurendada järelevalve tõhusust ja tagada maksude laekumine
  • alandada bussjuhtide miinimumvanust 24. eluaastalt 20. eluaastale.

Tulemus: Riigikogu võttis seaduse muudatused 4. detsembril 2023 a vastu. Teekasutustasud jäid eelnõus esitatud määradesse. Bussjuhtide miinimum vanus alandati 21. eluaastale. Kutseliste juhtide vanuse alandamine jõustub niipea kui seaduse muudatus on Riigiteatajas avaldatud. Teekasutustasud tõusevad 1. jaanuarist 2024.

2. Rohepöörde tegevusplaan

AEL põhjalike ettepanekute põhisisu oli, et transpordisektori keskkonnasõbralikkuse edendamiseks soovitame suurendada bussiliinide kasutatavust ja arendada mitmeliigilisi ühistranspordisõlmi. Maanteetranspordis tuleks lubada pikemaid ja raskemaid veokeid, toetada gaasiveokite ostu, uuendada veokiparki ja rakendada teekasutustasu soodustusi gaasiveokitele, diferentseerides tasusid heitmeklasside järgi. Oluline on ka IKT süsteemide kasutuselevõtt logistikas, teedetaristu arendamine, transpordisektori innovatsiooni ja hariduse toetamine ning riigihangete keskkonnasõbralikkuse tagamine.

Tulemus: Valitsus ootas ettepanekuid jaanuari alguses 2023. a. Meile puudub informatsioon dokumendi edasise menetlemise kohta.

3. Raskeveokite EL CO2-heite direktiiv

AEL, ELEA ja ERAA esitasid ühised ettepanekud, milles rõhutasime mitmekesisuse soosimist säästlike kütuste defineerimisel ja vajadust luua taristu (nt gaasitanklad ja elektriveokite laadijad), mis vastavad uuenevatele normidele. Samuti tõime välja vajaduse arvestada muudatuste sotsiaalmajanduslikke mõjusid ning teostada eesmärkide saavutamise vahehindamisi.

Tulemus: Euroopa nõukogus jõuti Eesti ettepanekul kokkuleppe, et tootjad tohivad gaasibusse Euroopa Liidus turule tuua kuni 2035. aastani võrreldes algselt kavandatud 2030. aastaga.

4. EL liikusohtuspakett

AEL toetas üldiselt Euroopa Komisjoni kavandatavaid muudatusi liiklusohutuspaketis ning tegi ettepaneku alandada juhtimisõiguse miinimumvanuseid. Liit pidas oluliseks D-kategooria miinimumvanuse langetamist ja soovitas kehtestada üle-Euroopalised vanuse alampiirid D-kategooria puhul 20 ja C/CE kategooria puhul 18 aastani, eesmärgiga leevendada sõidukijuhtide puudust veondussektoris. Samuti tõime välja, et kuigi siseriiklikult on võimalik rakendada madalamaid miinimumvanuse piire, piirab see rahvusvahelist sõitjate- ja kaubavedu.

Tulemus: Ministeerium vastas, et toetab LS-s bussijuhtide vanuse alampiiri langetamist.

5. EL Euro VII direktiiv

Liit rõhutas oma seisukohas, et uute Euro 7 nõude loomise asemel tuleks ressursid suunata vana sõidukipargi uuendamisele ja null-heitmega sõidukipargi arendamisele ja kasutuselevõtmise ettevalmistamisele.

Tulemus: Riigikogu EL asjade komisjon rõhutas, et Euro 7 nõuete loomisega ei tohiks veokid muutuda oluliselt kallimaks. Euroopa Nõukogu vähendas nõuded niivõrd, et sisuliselt jäävad euro 7 puhul kehtima euro 6 heitnormid.

6. EL määrus reisijate juhuveos kohaldatavate bussijuhi  töö- ja puhkeaja nõuded

AEL  toetas bussijuhtide töö- ja puhkeaja muutmise ettepanekut, mis sisaldas kolme peamist muudatust: vaheaegade jagamise kolmeks eraldi 15-minutiliseks vaheajaks, ööpäevase puhkeperioodi alguse edasilükkamise võimalusele sõltuvalt sõiduperioodi kestusest ning iganädalase puhkeperioodi edasilükkamise laiendamisele riigisisese juhuveo korral, leides, et need muudatused aitavad kaasa sujuvamale teenindamisele ja tööaja paindlikumale kohandamisele.

Tulemus: määruse edasise menetlemise koha puudub AELil info.

7. Automaksu väljatöötamiskavatus ja seaduseelnõu

AEL tegi mootorsõidukimaksu väljatöötamiskavatsusele ja eelnõule ettepanekuid, keskendudes keskkonnahoiueesmärkidele. AEL rõhutas, et kui uus maks  kehtestatakse, siis peaks see lähtuma keskkonnahoiu eesmärkidest ja soovitas maksust saadud tulu suunata sihtotstarbeliselt liikuvusteenuste arendamiseks. AEL pakkus välja, et maks peaks põhinema sõidukite tegelikul kasutusel, võimaldades maksu tasuda sagedamini kui ainult aastapõhiselt. Lisaks soovitas AEL luua automaatse süsteemi maksu tasumiseks, et toetada tõhusamat maksukogumist ja -järelevalvet.

Tulemus: sisuliselt ettepanekutega ei arvestatud.

8. Maanteesõidukite masside ja mõõtude EL direktiiv

AEL ja ELEA ühine seisukoht oli, et toetame muudatust, mis  on suunatud maanteesõidukute masside ja mõõtmete suurendamisele ning nende piiriülesele ühtlustamisele, sest need meetmed toetavad nii sektori majanduslikku tõhususe suurendamist, kutseliste autojuhtide puuduse leevendamist kui ka keskkonnaeesmärke. Juhtisime tähelepane, et oleme korduvalt pöördunud asjakohaste ministeeriumite ja poliitikute poole tõhusamate sõidukute lubamiseks Eestimaa teedele.

Tulemus: Ministeerium arvestas meie seisukohtadega Eesti seisukoha kujundamise, sh kiideti seletuskirjas heaks põhimõte, et suuremate masside ja mõõtmetega (nt 25,25 m nn moodulveokid) sõidukitega on lubataks liikuda liikmesriikide vahel.