Keskkonnakomisjoni raport soovitab raskeveokite lubatud täismassi suurendamist

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas tutvustas 18.detsembril enda juhtimisel valminud raportit „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile. Ettepanekudˮ, mille kohaselt ei arvesta täismassipiirang seda, et nüüdisaegsemate 6- ja 7-teljeliste veokite kasutuselevõtmine hajutab eeldatavat raskeveokite täismassi mõju teedele.
Tõnis Lukas tõstis esile keskkonnakomisjoni huvi vaadelda antud teema puhul just keskkonnahoiuks olulisi aspekte. „Kui veetaks suuremate koormatega, siis oleks vedude arv väiksem ja loodust säästetaks oluliselt rohke,“ ütles Lukas
„Samas on meie kui kodanike eesmärgiks tõsta oma ettepanekutega liiklusturvalisust – see tähendab, et veokeid oleks teedel vähem ja et vedajatel oleks raha kasutada ainult moodsaid ja turvalisi autosid,“ rõhutas Lukas.

Raport sedastab, et kui praegu moodustab lubatud koorma mass laaditud veoki täismassist poole, siis lubatava täismassi suurendamine annaks võimaluse oluliselt vähendada vedude hulka ja sellega seoses ka liiklusohtu teedel, samuti õhku paisatud heitgaaside kogust.
„Vedude arvu vähendamine näiteks aastas 5000-lt 3000-le võimaldaks metsakasvatajatel saada suuremat tulu, mida on võimalik investeerida muuhulgas ka metsa senisest mahukamasse taastamisse,“ märgib raport.
„Veofirmadele annab majanduslikult otstarbekam kulude-tulude vahekord võimaluse investeerida nüüdisaegsematesse masinatesse. Selle tulemusel paraneks Eesti keskkonna tervis, suureneks liiklusohutus ning majanduslik konkurentsivõime,“ tõdeb raport.
Kõrvutades erinevaid argumente ja seades eesmärgiks aidata kaasa transpordisektori keskkonnasäästlikkuse suurendamisele ning liiklustiheduse vähendamisele, aga samas arvestades Eesti teedevõrgu ja sildade seisukorda ning selle parandamise vajadust, teeb keskkonnakomisjon oma raportis järgmised ettepanekud:
„1. 6-ja enama teljelistele paarisvelgedega autodele kuni 52-tonniste vedude lubamine aastaringselt, ohtlikud marsruudid sulgeda 2013. aasta jooksul.
2. Kaaluda 7- ja enama teljelistele paarisvelgedega autodele Maanteeameti lubadega teatud marsruutidel ja talvisel ajal läbikülmunud maapinna oludes kuni 60-tonniste vedude lubamist alates 2014. aastast.
3. Selleks koostada ja realiseerida teede ja sildade investeerimisprogramm aastateks 2014–2020.
4. Kuna Maanteeameti poolt kasutatavad projekteerimisnormid ja -juhendid on vastuolulised ja ei kajasta muutunud olukorda, tuleks kaaluda Taanis või Rootsis kasutusel oleva juhendtarkvara eeskujuks võtmise võimalust 2013. aasta lõpuks.“
Raport on kättesaadav keskkonnakomisjoni kodulehel.