Erialaliidud kirjutasid siseministrile teekasutustasu kontrolli kohta

Transpordi valdkonna erialaliidud Autoettevõtete Liit, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotasiatsioon ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon pöördusid siseminister Andres Anvelti poole teekasutustasude järelevalve küsimuses.

Pöördumise tingis asjaolu, et teekasutustasude järelevalvekohustus lasub Politsei- ja Piirivalveametil, kuid sellele kohustusele pole kuni käesoleva ajani piisavalt tähelepanu pööratud. On avalik saladus, et EL sisepiiridel kontrollitakse ainult Eesti vedajaid, sest järelevelvet teostavatele ametnikele on antud soovitus võimalike probleemide tekkimise tõttu välisvedajaid mitte kontrollida. Politsei- ja Piirivalveameti major Kalmer Tikerpe põhjendusel on küsimus selles, et välisriigist sisenejad ei saa piiripunktis sularahas maksu tasuda ja sageli pole kuulnudki võimalusest seda interneti vahendusel teha.

Veondussektorile teeb kõige enam muret Eesti ja välisriikide vedajate ebavõrdne kohtlemine, millega luuakse konkurentsieelised välisriikide vedajatele, kellel on võimalus teekasutustasu maksmata kasutada riigi maanteid. Võimalikule probleemile juhiti tähelepanu juba teekasutustasu väljatöötamise ja rakendamise käigus, viidates lahenduste puudumisele EL sisepiiridel.
Eesti on ainus riik Euroopas, kus teise riigi vedajaja võib rahulikult jätta määratud trahvi tasumata ja edasi tegutseda. Eesti vedajate selline käitumine üheski teises riigis ei ole mõeldav. Vastavalt statistikale on aastatel 2013-2014 jäetud Poola vedajatele määratud trahvideest tasumata üle 80% ja Leedu ning Läti vedajatel üle 50%.

Erialaliidud märgivad oma pöördumises, et lähtuda tuleb võrdse kohtlemise printsiibist ja lahendada EL sisepiiri ületavate välisvedajate üle teostatava järelevalve küsimus. Seaduste kehtestamisel ei ole mõtet, kuid nende täitmine märkimisväärses osas ei ole tagatud. Veondussektori soov on, et Eestis oleks tagatud võrdne konkurents ja kõigile ühetaoliselt kehtiv trahvipoliitika.