Aastaringne ümarpuidu vedu 52 tonniga saab reaalsuseks

4. novembril saatis MKM kooskõlastusringile määruse nr 50 „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord“ ning määruse nr 51 “Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri“ muutmise eelnõu.

Eelnõuga lubatakse vedada ümarpuitu aastaringselt kuni 52 t täismassiga autorongidega lühiajaliste ja pikaajaliste erilubade alusel. Vedu teostatakse kindlaksmääratud tehnilistele nõuetele vastavate 6 ja 7 teljeliste sõidukitega Maanteeameti veebilehel märgitud teedevõrgul.

Autorongi liikumine on reaalajas ja salvestatuna nähtav Maanteeametile, kohalikele omavalitsustele ja riikliku järelevalve tegijatele. Nende teede kasutamine, mis ei ole Maanteeameti veebilehele kantud lubatud veoteena, on lubatud tee omaniku või haldaja eriloa alusel.

Regulatsiooni kehtestamise nimel on ettevõtjaid ühendavad organisatsioonid Autoettevõtete Liit, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ja Eesti Erametsaliit teinud aastaid jõupingutusi.

Korduvalt ja korduvalt on tõestatud avalikule sektorile, kui oluline on tõsta puidusektori logistikaahela konkurentsivõimet, võimaldades kasutada moodsaid paljuteljelisi (6 ja 7 telge) ja teedesõbralikke veovahendeid efektiivselt, leevendades kehtivat ebamõistlikku massipiirangut (lubatud kogumassi 44 t).
Massipiirangu  muutmisega väheneb veetavate koormate arv, summaarne läbisõit ja tühisõidud.
Ümarpuidu veol  suurendatakse täismassi tõstmisega oluliselt konkurentsivõimet, võrreldes selliste riikidega nagu Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Läti, kus puiduvedudel on juba lubatud kasutada märksa suuremate täismassidega autoronge.

Kaubavedude konkurentsivõime kasv toetab omakorda maapiirkondade arengut, seda eriti metsasektoris ja põllumajandussektoris.