1. märtsist saab ümarpuitu kuni 52 tonnise täismassiga vedada aastaringselt

Detsembri lõpul allkirjastas majandus- ja taristuminister Urve Palo määruse, millega muudetakse „Teede- ja sideministri 01.09.1999 määruse nr 50 „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord“ ning teede- ja sideministri 21. 05.2001 määruse nr 51 “Suuremõõtmelise ja/või raske¬kaalulise autoveo eeskiri“ sätteid.

Muudetud määruste alusel lubatakse alates 1. märtsist 2015 vedada ümarpuitu 48 ja 52 t täismassiga autorongidega lühiajaliste ja pikaajaliste erilubade alusel aastaringselt.
Selline vedu on võimalik üksnes kindlaksmääratud tehnilistele nõuetele vastavate sõidukitega Maanteeameti veebilehel märgitud teedevõrgul. Autorongi liikumine on reaalajas ja salvestatuna nähtav Maanteeametile, kohalikele omavalitsustele ja riikliku järelevalve tegijatele. Teid, mis ei ole Maanteeameti veebilehele kantud lubatud veoteena, on võimalik kasutada tee omaniku või haldaja eriloa olemasolul.

Paralleelselt määruse jõustamisega allkirjastati koostöömemorandum, millega osapooled Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Autoettevõtete Liit, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ning Erametsaliit kinnitavad oma ühist huvi head usus edendada koostööd ümarpuidu veo võimaldamisel ja teostamisel, massipiirangutest kinnipidamisel, teedevõrgu säästmisel, puidutööstuse konkurentsivõime tõstmisel ja ausa konkurentsi tagamisel.