Lepitusläbirääkimised jätkuvad

Eile, 6. detsembril toimus Riikliku lepitaja vahendusel Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu ning Autoettevõtete Liidu vahelise üldtöökokkuleppe sõlmimisel tekkinud kollektiivse töötüli lepitusläbirääkimiste järjekordne voor.
Osapooled esitasid Riiklikule lepitajale omapoolsed seisukohad töötajate põhipalga alammäärades, autojuhtide summeeritud tööaja arvestusperioodi pikkuses, nende tööpäeva osadeks jagamises ja osadeks jagatud tööpäeva lisatasu maksmises ning lukkseppade puhkuse kestvuse osas.

Lisaks esitasid Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ning Autoettevõtete Liit ühisdeklaratsiooni transpordisektori tsiviliseeritud korralduse ning ausa konkurentsi toetamiseks, mis looks eelduse leppimuse saavutamiseks sotsiaalpartnerite vahel. Riiklik lepitaja edastas deklaratsiooni projekti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Autoettevõtete Liit on jätkuvalt seisukohal, et üldtöökokkuleppes lepitakse sektoriüleselt kokku minimaalse kuupalga määrad. Tunnitariifid lepitakse kokku kollektiiv- või töölepingutes ettevõtete siseselt.

See põhimõte on kinnitatud Autoettevõtete Liidu üldkogul 2007.a. juunis ja loobumine nõuab uut üldkogu otsust. Liidu korraline üldkogu toimub 12. detsembril 2007.a.

Juhul, kui pooled ei jõua põhimõttelisele kokkuleppele kuupalga määrade osas, teeb Autoettevõtete Liit ettepaneku pöörduda tagasi minimaalsete tunnitariifide kokkuleppimise juurde. Kuna sellisel juhul lepitakse kokku minimaalne põhitariif ilma igasuguste lisatasudeta, on vajalik jätta ÜTK-sse sisse ka erinevate kategooriate jaotus.

Autoettevõtete Liit ei nõustu ETTA nõudmisega vähendada summeeritud tööaega neljalt kuult ühele kuule põhjusel, et summeeritud tööaja vähendamine tähendaks piirangut autojuhtide lubatud sõidu- ja puhkeaja kasutamise osas. Vähemalt nelja kuuline summeeritud tööaeg lubab kasutada kuni 60 tunnist töönädala pikkust, kui nelja kuu keskmine moodustab 48 tundi. Ametiühingu nõudmise täitmisel ei saa autojuhid EÜ määruse 561/2006 nõudeid järgides sõita 56 tundi nädalas ja kasutada sõiduaja pikendamist 2 korda nädalas 10 tunnini.

Ametiühingu nõudmine, pikendada lukkseppade puhkust 7 päeva võrra, tuues põhjuseks tervistkahjustavate vahendite kasutamise, on täiesti põhjendamatu. Tervistkahjustavate vahendite kasutamisel tuleb kasutada kaitsevahendeid ja muuta töökeskkond ohutuks vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse nõuetest kinnipidamine on kohustuslik nii tööandjatele kui töövõtjatele ja seda ei saa asendada pikema puhkusega.

Järgmine läbirääkimiste voor toimub pühapäeval, 9. detsembril.