Koostööprojekti “Liikleme ohutult” jätkuseminar Kohala mõisas ja politseioperatsioon Viitnal

13.-14. novembril korraldas Autoettevõtete Liit Kohala mõisas MKM poolt toetatava koostööprojekti “Liikleme ohutult” jätkuseminari, mille teemaks oli dokumentatsioon sõitjate- ja kaubaveol ning
sõidukite tehnilist seisukorda käsitlevad küsimused.

Seminaril osalesid Julgestuspolitsei ja Politseiprefektuuride liiklusjärelevalvega tegelvad politseiametnikud, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud, Riikliku Autoregistri spetsialistid ja vedajaid ühendavate organisatsioonide Autoettevõtete Liit ning ERAA esindajad.

Taolised seminarid on vajalikud, et kaardistada probleeme seoses liiklusjärelevalvega autotranspordi valdkonnas, arendada koostööd valdkonna olulisemate sidusgruppide vahel ning hõlbustada seadusandlikest aktidest tulenevate nõuete täitmist ja kontrollimist maanteeliikluses.

14. novembril viidi seminari raames Viitnal läbi politseioperatsioon maanteel liiklevate raskeveokite kontrollimiseks. Operatsiooni käigus kontrolliti kokku 34 raskeveokit. Tehniliste nõuete rikkumisi avastati 21 sõidukil, töö- ja puhkeaja nõuete rikkumsi esines 16 kontrollitud sõidukijuhil.
13 sõidukit saadeti erakorralisele ülevaatusele. Kokku esines rikkumisi 62% kontrollitud sõidukil.