Õigusaktide ühetaoline tõlgendamine on oluline

Tööinspektsioon korraldas 20. mail 2010 Tallinnas  tasuta teabepäeva sõidukijuhtide töö- ja puhkeajast vedude eest vastutavatele isikutele.

Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna liiklusjärelevalve ametnik Priit Tuuna tõi kuulajateni ülevaate enamlevinud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumistest, mida politseiametnikud on maanteel kontrollimisel avastanud. Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori rääkis teabepäeval järelevalveametnike ja autojuhtide ning ettevõtjate töö- ja puhkeaja nõuete ühetaolise tõlgendamise olulisusest. Teema on ettevõtjate jaoks tähtis ja ettekanne pälvis kuulajatelt kiitva hinnangu. Peale ettekandeid said osalejad esitada mõlemale  esinejale küsimusi.

Tööinspektsiooni teabepäevi finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Autoettevõtete Liit kohtus transpordivolinik Siim Kallasega

5. mail toimus Brüsselis Põhjamaade ühistranspordi ettevõtjaid ühendavate erialaliitude kohtumine transpordivolinik Siim Kallasega. 

Autoettevõtete Liidust osalesid juhatuse liige Hugo Osula ja sõitjateveo spetsialist Ivo Volt.
Siim Kallase sõnul on tähtis, et vedajad, ühistranspordi korraldajad ja selle valdkonna eest vastutavad teeksid ühiseid jõupingutusi, et tagada sõitjatele erinevate transpordiliikide kohta  ühtsete, kergesti leitavate sõiduplaanide olemasolu ja õige info. Alternatiivina isikliku sõiduauto kasutamisele vajavad sõitjad  mugavat, piisava sageduse ja normaalse täituvusega ühistransporti.

Oluliseks pidas transpordivolinik veel erinevate transpordiliikide kombineerimise võimalust ja keskkonnasäästlikkust. Siiski rõhutas Kallas, et keskkonna säästmine ei tohiks muutuda eesmärgiks omaette, vaid jälgida tuleb, et ühistransport kataks eelkõige inimeste liikumisvajadused ning seejärel töötada selle keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

Veondussektori konkurentsikeskkonna ümarlaud

11. mail toimus Autoettevõtete Liidus veondussektori konkurentsikeskkonna ümarlaud. Osalesid Maksu- ja Tolliameti, Tööinspektsiooni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu esindajad.
Nõupidamisel arutati, kuidas tagada ühtsed konkurentsitingimused ja järelevalve kõigile veoseveo turul tegutsevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu turulepääsu määruste kehtimahakkamisel 2011. aasta detsembri

EL turul tegutsemise nõuded veoettevõtjale

20. aprillil toimus Autoettevõtete Liidu veoseveoga tegelevatele liikmetele koolitus uute Euroopa Liidu turulepääsu määruste nõuete tutvustamiseks.

Koolituse viis läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembel.

Määrusi (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise kohta tingimuste kohta ja (EÜ) 1072/2009, rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad kohaldatakse alates 4. detsembrist 2011.
Määrustega kehtestatakse senisest karmimad nõuded ettevõtja turul tegutsemisele, tema mainele ja finantssuutlikkusele.

Autoettevõtete Liit tutvustab oma liikmetele uute seadusandlike aktide nõudeid täiendavalt ka regulaarselt ilmuvas infolehes.

Töö- ja puhkeaja koolitus kutselistele juhtidele

Autoettevõtete Liit korraldab 15. ja 28. aprillil 2010 koolituse mis käsitleb töö- ja puhkeaega reguleerivaid nõudeid kutselistele autojuhtidele. Kutsume koolitusel osalema kõiki autojuhte ja logistikuid, kes soovivad oma teadmisi selles osas täiendada.

Autoettevõtete Liidul on laialdane kogemus koolituste läbiviimisel. Oleme korraldanud arvukaid töö- ja puhkeaja koolitusi nii oma liikmete autojuhtidele ja logistikutele kui ka ettevõtetele, kes ei kuulu Liidu liikmeskonda. Autoettevõtete Liit on välja andnud kaks kutselise autojuhi töö- ja puhkeaega käsitlevat trükist.

Sõidukijuhi igapäevases praktikas vajalikke töö- ja puhkeaja reegleid tutvustav koolitus kestab 3 tundi. Selle aja jooksul antakse osalejatele praktiliste ülesannete ja näidete varal korralik ülevaade kehtivatest töö- ja puhkeaja nõuetest.

Koolituse maksumus koos käibemaksuga on 480.- krooni osaleja kohta. Koolitusele on vajalik eelnev registreerumine e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee. Registreerumise viimane tähtaeg on 13. ja 26. aprill.

Koolitused toimuvad aadressil: Akadeemia tee 20 (III korrus), Tallinn.

Lisainformatsioon
tel. 6412 511
e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee

Väärikad transpordiettevõtjad peavad 20. aastapäeva

12. märtsil tähistab Eesti transpordiettevõtteid ühendav Autoettevõtete Liit oma 20. aastapäeva. Autoettevõtete Liit oli üks esimesi ettevõtjate kutsealaliite, mis taasiseseisvumisperioodil loodi. Liidu asutajateks olid 1990. aastal 31 ettevõtet, täna on Autoettevõtete Liidul 76 liiget.

Kui Autoettevõtete Liidu sünni juures olid peamiselt kaubaveoga tegelevad ettevõtjad, kes nägid ühises tegutsemises võimalust iseseisva Eesti transpordisektori konkurentsivõime väljaarendamiseks, on tänaseks ligi pooled liikmetest sõitjateveoga tegelevad bussi- ja taksofirmad. Sõitjateveo ettevõtjate soov kujundada Eestis välja jätkusuutlik ja kliendisõbralik ühistranspordisüsteem ongi mitmeid aastaid olnud ka Autoettevõtete Liidu üheks peamiseks tegevusvaldkonnaks. Kuid Autoettevõtete Liidu kõige olulisemaks ülesandeks on jätkuvalt võidelda ausa ja õiglase konkurentsisituatsiooni tagamise eest. Peamine, mida liikmed ühelt erialaliidult ootavad, ongi sellise ettevõtluskeskkonna tagamine, kus kehtestatud reeglid on võrdselt kohustuslikud kõigile turul tegutsejatele.

Täna kuulub Autoettevõtete Liitu 76 erinevate transpordiharudega tegelevat ettevõtet. Aastate jooksul on Liit teinud edukalt koostööd väga erinevate partneritega nii era- kui avalikust sektorist, ametnike ja poliitikutega, oma valdkonna ja teiste ettevõtlusharude esindajatega. Väga tähelepanuväärne ja Eestis küllaltki ainulaadne on olnud Liidu Autoettevõtete Liitu roll sotsiaalpartnerina läbirääkimistel ametiühingutega.

Täname oma liikmeid ja koostööpartnereid.

Koostöö RMKga

13. jaanuaril 2010 kohtus Autoettevõtete Liidu metsa ülestöötajate ja kokkuveo sektsiooni eestseisus Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajatega, et arutada ühiseid koostöövõimalusi. Valdkondi, kus osapoolte huvid kattuvad, on mitmeid. Kohtumise tulemusena jõuti ühisele seisukohale metsa raie ja kokkuveoga seonduvate edasiste tegevuste osas.

Mida peab taksojuht teadma maksudest?

Autoettevõtete Liidu ja Maksu- ja Tolliameti koostöös valmis taksoteenust osutavatele FIEdest taksojuhtidele voldik “Mida peab taksojuht teadma maksudest”. Voldik on  eesti ja vene keelne.

Voldiku leiab Autoettevõtete Liidu kodulehelt http://www.autoettevoteteliit.ee/?id=76&keel=ee  ning Maksu- ja Tolliameti kodulehelt  http://www.emta.ee/index.php?id=27112.

Voldiku koostamise vajaduse tingis kontrollide käigus selgunud asjaolu, et taksojuhid ei ole teadlikud ettevõtlusega tegelemisega kaasnevatest kohustustest s.h. maksukohustustest.

Ümarlaud

28.jaanuaril 2010 toimus Autoettevõtete Liidus ümarlaud, kus arutati eriotstarbelise diislikütuse kasutamist metsatöödel ja kütuse vedu raelankidele.

Ümarlaual osalesid Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad ning Autoettevõtete Liidu metsa ülestöötajate ja kokkuveo sektsiooni eestseisus.

Kaupade maanteekabotaa?

EL määruse (EMÜ) nr 3118/93 artikkel 1 kohaselt võib ühe liikmesriigi vedaja teostada teise liikmesriigi territooriumil veose riigisiseseid ehk kabotaa?vedusid ajutisel alusel. Selle kohta, mida tähendab ja kuidas tõlgendada mõistet „ajutisel alusel“ kabotaa?veo teostamine on EL komisjon andnud välja vastava tõlgenduse. Nimetatud tõlgenduse eestikeelse tekstiga saate tutvuda siin