Eesti autoveofirmad on tänavu välismaal rikkunud seadust 374 korral

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kogunenud autokaubaveo komisjon otsustas saata märgukirja 27-le rahvusvaheliste autovedudega tegelevale ettevõttele, kelle kohta on 2008. aastal laekunud kolm või enam rikkumisalast teadet. Kõige enam rikuvad Eesti veoautojuhid välismaal sõidu- ja puhkeaja nõudeid.

2008. aasta jooksul laekus välisriikide asutustelt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile teateid Eesti vedajatel avastatud 374 õigusrikkumise kohta. Korduvaid õigusrikkumisi esines 27-l Eesti ettevõttel. Kõige enam rikuti sõidukijuhtide sõidu- ja puhkeaja nõudeid (241 juhtumit). Sõidukite tehnoseisundi kontrollimisel avastati olulisi rikkeid ja puudusi 26 korral, teises riigis rahvusvahelise autoveo teostamise õigust tõendav dokument puudus või eirati selle kasutustingimusi kuuel juhul ning ohtlike ainete veo konventsiooni rikuti neljal korral. Kõige rohkem teatasid Eesti autovedajate rikkumistest Leedu, Läti, Poola, Vene Föderatsiooni, Norra, Rootsi ja Saksamaa

Märgukirjaga palub autokaubaveo komisjon 27-l enam eksinud ettevõtetel selgitada avastatud rikkumisi ja anda aru, mida on ettevõttes rikkumiste edasiseks vältimiseks ette võetud. Ettevõtete selgitused vaatab komisjon läbi järgmisel koosolekul.

Komisjon otsustas ka, et kümne ettevõtte osas, kelle sõidukijuhtide sõidu- ja puhkeaja kontrollimisel välisriikides avastati korduvaid õigusrikkumisi, edastatakse informatsioon Tööinspektsioonile. Ühtlasi teeb komisjon inspektsioonile ettepaneku viia nendes ettevõtetes läbi täiendav kontroll.

Nende sõidukite kohta, mille tehnoseisundi kontrollimisel avastati välismaal puudusi, edastab komisjon informatsiooni Autoregistrikeskusele. Sõiduki tõsiste tehniliste rikete avastamisel, mille puhul keelasid välisriigi kontrollorganid veokil liiklemise, võib ARK suunata antud sõiduki erakorralisele tehnoülevaatusele Eestis.

Autokaubaveo komisjon on moodustatud majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga ning komisjoni töö eesmärk on vaadata läbi ja kontrollida Autoveoseaduse, rahvusvaheliste autoveo kokkulepete ja muude autoveo korraldust reguleerivate õigusaktide rikkumise juhtumeid.  Komisjon teeb rikkumiste kohta vastavatele institutsioonidele ettepanekuid, kuidas tagada rahvusvahelisel autovedudel ausat konkurentsi, tõhustada liiklusohutust ja järgida õigusakte. Komisjoni kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Politseiameti, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ja Autoettevõtete Liidu esindajad.

Lisainfo:
autokaubaveo komisjoni sekretär Eda Rembel, tel 625 64 27