Ametkonnad tõhustavad koostööd veoturu korrastamiseks

22. veebruaril 2019 toimus Autoettevõtete Liidu algatusel ja eestvedamisel liidu ja nelja ametkonna, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Tööinspektsiooni, ühine koostööseminar. Seminaril osalesid spetsialistid, kelle ülesandeks on teostada järelevalvet transpordisektoris.
Eesmärgiks oli läbi arutada järelevalvet teostavate ametkondade koostöös need aspektid, millele transpordisektoris kontrolli teostades tähelepanu pöörata, et järelevalve tulemus oleks võimalikult tõhus ja eesmärgipärane. Koostööseminari tulemusena lepivad ametkonnad kokku suunistes, kuidas omavahelisi tegevusi koordineerida, vältimaks tegevuste dubleerimist, luua andmete ristkasutus ja vahetada andmeid kiiremini, otstarbekamalt ning juhtumipõhiselt.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veonduse- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu sõnul on selline initsiatiiv erasektori poolt alati oodatud. „Riigi ressursside otstarbekas kasutamine on väga oluline ning selleks, et leida üles need kitsaskohad, kus saaksime järelevalvet teostada paremini ja läbimõeldumalt, on koostööseminarid alati teretulnud,“ ütles Salmu.
Seminari kokkukutsumise algatajaks ja eestvedajaks on Autoettevõtete Liit, kes pöördus peaministri ja ametkondade poole transpordisektori tööjõumaksude tasumise ja sektori konkurentsivõime küsimuses. Tekkinud olukord, kus osa ettevõtteid maksab palka alla kehtestatud miinimumi, „optimeerides“ tööjõumaksudega, takistab konkurentsi ja viib alla kogu sektori maine. Seepärast on vajalik era- ja avaliku sektori koostöös midagi ette võtta nende ettevõtjate kaitseks, kes ausalt makse maksavad ja tegutsevad seadustega kooskõlas.
Veoturu korrastamine ei ole ainult vedajate omavahelise konkurentsi küsimus, vaid puudutab maksude laekumata jäämise, liikluses olevate riskide suurenemise, töötajate sotsiaalse kaitse vähenemise ja muude ohtude kaudu kogu ühiskonda.

Autojuhtide alampalk tõuseb alates 1. maist 2019

Eile, 29.01.2019 allkirjastasid Transpordi Ametühing ja Autoettevõtete Liit riigisisese veoseveo laiendatud kollektiivlepingu, millega tõuseb autojuhtide alampalk kolme aasta jooksul kokku pea poole võrra.

Alates 2019. aasta 1.maist tõuseb sektori autojuhtide alampalga miinimum 950 eurole, 2020. aastal tõuseb alampalk 50 euro võrra ja aastal 2021 lisandub sellele veel 100 eurot. Kokku lepitud alampalga miinimummäär on laiendatud sektori lepinguga kohustuslikuks täitmiseks kõigile Eesti Vabariigi territooriumil riigisisest veosevedu või kabotaažvedu korraldavale ja selleks tööjõudu rentivale tööandjatele ja töötajatele, samuti nendele füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellega sõlmitud leping vastab töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veosevedu.

Üldtöökokkuleppe teksti saate lugeda SIIT

Autoettevõtete liit

Autojuhtide alampalga tõus on hädavajalik

 

Autoettevõtete Liit ning Transpordi Ametiühing avalikustavad kaasamise eesmärgil planeeritult 2019. aasta maist kehtima hakkava veoseveo üldkokkuleppe projekti, millega soovitakse tõsta autojuhtide alampalga miinimumi ettevaatavalt kolmeks aastaks.

Alates 2019. aasta maist tõuseks sektori autojuhtide alampalga miinimum 950 eurole, 2020. aastal tõuseks alampalk 50 euro võrra ja aastal 2021 lisanduks sellele veel 100 eurot. Kokku lepitud alampalga miinimummäära soovitakse laiendatud sektori lepinguga kohustuslikuks täitmiseks kehtestada kõigile Eesti Vabariigi territooriumil riigisisest veosevedu või kabotaažvedu korraldavatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, samuti nendele füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellega sõlmitud leping vastab töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veosevedu.

Autoettevõtete Liidu direktori Villem Tori sõnul on selline palgatõus hädavajalik. Alampalga taseme tõstmisel ettevaatavalt kolmeks aastaks on kaks eesmärki: piirata sektori konkurentsivõimet pidurdava ümbrikubrikupalga maksmist ja anda juhtidele märku, et neid pole unustatud.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on täna kehtiv riigisisese veoseoga tegelevate autojuhtide 620-eurone miinimumtöötasu jäänud ajale jalgu ning ei vasta suuresti turusituatsioonile.

„Lähtudes kollektiivlepingute laiendamise heast tavast ja rahvusvahelise tööorganisatsiooni soovitustest esitame lepingu projekti kuuks ajaks avalikule arutelule. Inimestel ja organisatsioonidel väljaspool tööandjate liite ja ametiühinguid peab olema õigus esitada oma põhjendatud seisukohti,“ lisas Kallas.

Üldtöökokkuleppe projektiga on võimalik tutvuda alates 20. detsembrist leppe osapoolte kodulehtedel ja kõik soovijad saavad kuni 21. jaanuarini kirjalikult esitada põhjendatud arvamusi ja ettepanekuid e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee.

Palgaleppe osapooled usuvad, et kehtiv kollektiivleping aitab oluliselt parandada konkurentsiolukorda transpordisektoris. Lepe allkirjastatakse jaanuaris ja laiendatud tingimused hakkavad sektorile kehtima alates 2019. aasta maist.

Üldtöökokkuleppe tekstiga saate tutvuda SIIN

Algavad läbirääkimised autojuhtide palgaleppe uuendamiseks

Transpordi Ametiühing pöördus Autoettevõtete Liidu poole alustamaks läbirääkimisi laiendatud valdkondliku kollektiivlepingu sõlmimiseks riigisisesel kaubaveol. Täna on riigisisese kaubaveo autojuhi miinimum töötasu 620 eurot kuus.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul tegutseb Maksuameti andmetel Eestis 2532 transpordi ettevõtet ning neis töötab 16791 töötajat: „Töötasu 1-619 eurot makstakse pea pooltes ettevõtetes, mis on 40% töötajate üldarvust. Põhimõtteliselt makstakse neile töötajatele vähem, kui kehtiv üldtöökokkulepe miinimumpalgaks ette näeb. Kolmandik ettevõtetest maksab töötasu vahemikus 620-999 eurot ning ainult 14% ettevõtetes makstakse töötasu rohkem kui 1000 eurot kuus,“ sõnas Kallas.

Kallas lisas, et CV-Online palgainfo andmetel on keskmine autojuhi netotöötasu 906 eurot ja seega on väga suured käärid palgainfo ja ametlikult makstava töötasu vahel.

Transpordi Ametiühing tegi Autoettevõtete Liidule ettepaneku alustada läbirääkimisi ning sõlmida laiendatud valdkondlik kollektiivleping ja kehtestada kõikide riigisiseste autojuhtide miinimumtöötasuks 1000 eurot kuus, mille tingimused on täitmiseks kohustuslikud kõigile turuosalistele.

Esimene läbirääkimiste voor Transpordi Ametiühingu ja Autoettevõtete Liidu vahel toimub 30. Oktoobril ning läbirääkimiste ajal kutsuvad pooled ka liitu mittekuuluvaid tööandjaid ning ametiühingusse mittekuuluvaid autojuhte aktiivselt avaldama arvamust ja ettepanekuid sõlmitavasse kokkuleppesse.